new tai | old tai | 中文

ᦷᦟᧆ ᦕᦴᧈᦓᧄᧉ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ

作者: 时间:2021-11-19 10:17:40

2b-1 (1).jpg

    ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦟᧂ ᦃᦸᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦟᦱᧃᧉ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ  ᦅᦻᧈ ᦎᧁᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦉᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦙᦲ ᦷᦟᧆ ᦕᦴᧈ ᦓᧄᧉ ᦅᧃ ᧑ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦙᦱ ᦷᦠᧆ ᦓᧄᧉ ᦟᦱᧂᧉ ᦌᦰ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ。ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦍᦲᧄ ᦺᦈ ᧞ ᦞᦱᧈ:“ᦋᦱᧆ ᦡᦲ ᦶᦑᧉ ᧞,ᦷᦟᧆ ᦕᦴᧈ ᦓᧄᧉ ᦙᦱ ᦟᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦣᧁ ᦵᦠᦲᧃᧉ”。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ,ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦡᦲᧃ ᦌᦻ ᦷᦎᧅ ᦺᦉᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦞᧉ ᦌᧄᧉ,ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦟᧂ ᦃᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦅᦱᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦺᦇᧈ ᦺᦞᧉ ᦌᧄᧉ,ᦉ ᦓᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ。ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ,ᦅᦻᧈ ᦎᧁᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦷᦟᧆ ᦕᦴᧈ ᦓᧄᧉ ᦺᦔ ᦟᦱᧂᧉ ᦌᦰ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦟᧂ ᦃᦸᧂ。

  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᦻᧈ ᦎᧁᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᧂᧈ ᦶᦈᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ:“ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦷᦟᧆ ᦕᦴᧈ ᦓᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦟᦱᧂᧉ ᦌᦰ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ,ᦓᧄᧉ ᦕᦴᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦍᧂ ᦏᦰ ᦏᦹᧂ ᦣᦲᧄ ᦑᦱᧂ、ᦏᦰ ᦺᦉᧈ ᦖᦸᧉ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦠᦹᧉ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᧞ ᦕᦴᧈ ᦺᦉᧈ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᧞ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦣᦲᧄ ᦑᦱᧂ。”

 “ᦠᧃ ᦺᦉᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦟᦱᧂᧉ ᦌᦰ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ,ᦋᦱᧆ ᦔ ᦊᦸᧈ ᦒᦸ ᦺᦈ ᧞”。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧆ ᦷᦠᧆ ᦓᧄᧉ ᦙᦱ ᦟᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦟᧂ ᦃᦸᧂ ᦷᦖᧆ ᦺᦖᧈ ᦺᦉ ᦇᦱᧄ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦚᦳᧃᧈ ᦺᦇᧈ ᦉᧂ,ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦷᦍᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ,ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦐᦱᧉ ᦋᦳᧄ ᦶᦍᧄᧉ ᦶᦂᧄ ᦷᦃ。(ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦼᧈ ᦷᦍᧂᧉ、ᦷᦅᧉ ᦊᦱᧈ ᦓᦱᧃᧉ、ᦀᦲᦰ ᦷᦢ ᦠᦸᧄ)