new tai | old tai | 中文

​ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦟᦱᧉ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ

作者: 时间:2021-11-19 10:16:45

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦺᦘᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦱᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦜᧂ ᦙᦸᧃᧈ ᦔ ᦟᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ:ᦺᦓ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦙᦲ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ ᦵᦋᦲᧉ ᧑,ᦈᧇ ᦺᦉᧈ ᦷᦎ ᦅᦳᧃ ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦆᦳᧄ ᧞ ᦶᦡᧂ ᦌᧄᧉ,ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦷᦂ ᧞ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦔ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦅᧄ ᧟。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦱᧈ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ,ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ。

  ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦱᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ  126 ᦜᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧂᦰ 600 ᦅᦳᧃ ᦔᦻ,ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦙᦲ 800 ᦙᦴ ᦔᦻ、ᦎᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦺᦖᧈ ᦏᦹᧂ ᦉ ᦎ ᦞᧆ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦺᦓ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᧘᧐ ᦔᦲ ᦔᦳᧅᧈ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ 8000 ᦙᦴ ᦔᦻ,ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦵᦍᦰ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦐ 15 ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ。ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦟᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧞ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦐᧅ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ。

  ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦉ ᧟,ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ、ᦊᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦜᦻ,ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦘᦸᧂᧈ,ᦂᦸ ᦟᦱᧉ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦈᦸᧉ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᧞ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧈ ᦂᦲᧂᧈ ᦙᧃ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ,ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ 200 ᦙᦴ ᦔᦻ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ ᦓᦲᦰ,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ ᦈᦸᧉ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᧞ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦙᦱ ᦶᦏᧄ。ᦵᦗᦲᧈ ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ,ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦏᦱᧂ ᦊᦱᧉ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ、ᦡᧇ ᦈᦲᧇ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ、ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦵᦣᦲᧈ ᦏᦸᧂᧈ ᦃᦱᧉ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ、ᦉᦲᧆ ᦊᦱ ᦃᦱᧉ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ、ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦢᧁᧈ ᦢᦲᧆ ᦟᦱᧉᦶᦠᧂᧈ  ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ。

  ᦋᦴ ᦋᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦱᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦀᦻᧉ ᦀᦲᧃᧈ ᦆᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ,ᦈᧅ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦁᧃ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ,ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ,ᦶᦏᧄ ᦺᦞᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ。(ᦞᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ、ᦷᦟᧉ ᦵᦙᧀ ᦍᦲᧃᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦜᦲᧈ)