new tai | old tai | 中文

ᦔᦳᧅᧈ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ

作者: 时间:2021-11-12 09:24:16

  ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦟᧃᧈ ᦵᦗᧂ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ,ᦕᦸᧈ ᦗᦻ ᦺᦐ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᦱᧈ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ,ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦠᦱᧅ ᦉᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦉᦳᧄ ᦘᦸᦰ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦉᦱᧂᧉ。ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦎᦳᧃᧉ ᦡᦸᧅᧈ、ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ。

  ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᧒ ᦏ ᦜᦱᧇ ᦑᦱᧂ ᦏᦹᧂ ᦚᧂᧈ ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ,ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦆᦳᧄᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦏᦹᧂ ᦷᦠ ᦺᦣᧈ ᦠᦱᧂ ᦓᦱ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᧁ ᦔᦲᧃ ᦝᦸᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦎᦳᧃᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ。ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦗᦸᧂᦰ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦎᦳᧃᧉ ᦡᦸᧅᧈ 200 ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦗᦸᧅ,ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ、ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ 29450 ᦂᦸ,ᦵᦵᦔᧂ ᦷᦢᧄ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ 1449 ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ。ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ,ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦅᧁᧉ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦁᧃ“ᦔᦱᧈ ᦀᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦺᦉ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦙᦸᧃᧈ  ᦇᦹᧃ ᦙᦸᧃᧈ  ᦆᧄ”ᦓᧃᧉ,ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦈᦲᧆ ᧑ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ。

ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦑᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦸᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦺᦖᧈ ᦁᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ、ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ、ᦉᦳᧄ ᦘᦸᦰ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦓᧃᧉ。(ᦍᧂᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧉ)