new tai | old tai | 中文

ᦜᦸᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦠ ᦙᦸᧃᧈ

作者: 时间:2021-11-12 09:23:39

  ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᧒᧙ ᦆᧄᧈ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦆᦻᧈ ᦷᦆᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦵᦉᦲᧃᧈ ᦅᦱᧃ ᦷᦆᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦲᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦜᦸᧈ ᦶᦔᧂ ᦡᦲ ᧟,ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦲ ᦝᦴᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦺᦈ ᧞ ᦞᦱᧈ:“ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦜᦸᧈ ᦶᦔᧂ ᦡᦲ ᧟,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦙᦱ,ᦋᦱᧆ ᦵᦍᦲᧄ ᦺᦈ ᦶᦑᧉ ᧞。”

  ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᧃᧉ,ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦲᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ“ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ”,ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦃᦲ ᦺᦈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ。ᦔᦲ ᦓᦲᦰ,ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦇᦹᧃ ᦱ᧖ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦎᦱᧈ ᦆᦻᧈ ᦷᦆᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦁᧃ ᦓᧄᧉ ᦍᦱᧁ 230 ᦙᦲ、ᦓᧄᧉ ᦦᦱᧂᧉ 7 ᦙᦲ ᦓᧃᧉ,ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦍᦱᧅ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ。

  ᦶᦈᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦜᦸᧈ ᦶᦔᧂ ᦡᦲ ᧟ ᦓᧃᧉ,ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦐᦱᧉ ᦋᦳᧄᧈ ᦶᦍᧄᧉ ᦶᦂᧄ ᦷᦃ、ᦃᧇ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦝᦸᧃᧉ,ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦩᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ。ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦍᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦶᦋᧃᧈ ᦉ ᦎᦸᧃᧉ  ᦺᦈ ᧞ ᦞᦱᧈ:“ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦵᦋᦲᧈ ᦺᦈ ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦔᦲᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ、ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ。”

ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦃᧁᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦑᦱᧂ ᦞᦼ、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦲᧂ ᦍᧂ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦆᦻᧈ ᦷᦆᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ、ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ,ᦎᧂᧉ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ,ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ、ᦷᦣᧂ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ“ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦛᧂ ᦠᦱ”ᦓᧃᧉ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。(ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦼᧈ ᦷᦍᧂᧉ)