new tai | old tai | 中文

ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦔᦱᧃᧈ ᦷᦘᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ

作者: 时间:2021-11-12 09:15:40

     ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ,ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ。ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦔᦱᧃᧈ ᦷᦘᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ、ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ、ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦔ ᦵᦞ ᦓᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦶᦍᧂ ᦷᦎ ᦉᦱᧃ ᦠᧇ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦁᧃ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧃᧉ,ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦜᦻ ᦚᦻᧈ ᦜᦻ ᦗᦻ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。

  ᦔᦱᧃᧈ ᦷᦘᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ 68 ᦜᧂ ᦵᦣᦲᧃ 272 ᦅᦳᧃ,ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦙᦲ 120 ᦅᦳᧃ,ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ。ᦶᦎᧈ ᦺᦡ ᦙᦱ,ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᦻ ᦢᧁᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ,ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦺᦆᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ。ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦁᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᧁᧈ ᦛᦱᧂᧈ ᦓᧃᧉ,ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦵᦑᦲᧈ ᦀᦲᧆ ᦵᦑᦲᧈ ᦐᦾ,ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ。ᦺᦣᧈ ᦷᦉᧃ ᦗᦸᧂᦰ 200 ᦙᦴ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦑᧂ ᦆᦹᧂᧈ ᦔᦲ ᧑ ᦅᦸᧉ ᦔᧁᧈ ᦛᦱᧂᧈ ᦺᦞᧉ,ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦀᦽᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ。

  ᦀᦽᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦺᦣᧈ ᦡᦲᧃ ᦓᦱ ᧞ ᦢᦱᧈ ᦶᦣᧂ ᦅᦳᧃ、ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ、ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦃᦲ ᦵᦅᦲᧂ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦷᦘᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ。ᦵᦗᦲᧈ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦁᧃ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ,ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦡᧁ ᦓᧃᧉ,ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ,ᦔᦲ ᧟ ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦜᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ、ᦙᦲ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦌᦹᧉ ᦘᦲᧃᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦜᧂ ᧑,ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦗᧅ ᧓᧐ ᦙᦴ。ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦉ ᦓᦱᧈ,ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦖᦱᧅ ᦗᧅ ᦶᦎᧄᧈ ᦘᦸᧂᧈ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦟ ᦃ ᦓᦱ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ、ᦟ ᦤᦴ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦗᧅ,ᦠᦱᧅ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦊᦴᧈ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦞᧉ,ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦉ ᧟,ᦔᦱᧃᧈ ᦷᦘᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦍᧂ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦶᦏᧄ ᧒ ᦵᦣᦲᧃ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦜᦻ ᦚᦻᧈ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦂᧃ,ᦗᦸᧂᦰ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦓᦱ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ 116 ᦙᦴ。ᦓᦱ ᦔᧁᧈ ᦛᦱᧂᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦺᦡᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ 7.58 ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦍᧂ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ,ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦓᦾᧉ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ,ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦷᦘᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦑᦹᧅ ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦢᧅ ᦢᦱᧆ ᦺᦖᧈ。

(ᦍᧂᧉ ᦍᦳᧂ ᦙᦲᧃᧉ)