new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦋᦱᧉ ᦶᦋᧁᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦶᦟᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ

作者: 时间:2021-10-29 10:14:56

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦟᦸᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦎᦱᧄ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦓᦱ ᦶᦟᧂᧉ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᧞ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦖᧃᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦓᦱ ᦶᦟᧂᧉ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦶᦠᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦟᦲᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ。

  ᦎᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ,ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦙᦴ ᦺᦐ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ 437 ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ,ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ 350 ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ 87 ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ 24.9%。ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦋᦱᧉ ᦶᦋᧁᧈ ᧞ ᦃᧁᧉ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦁᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦶᦟᧂᧉ ᦙᦴ ᦺᦐ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ 437 ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦟᦸᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᧞ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᦱᧅ ᦷᦗᧂ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦶᦏᧄ ᦺᦞᧉ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᦃᧁᧉ ᦓᦱ ᦶᦟᧂᧉ、ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ、ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ。

 ᦎᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ,ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ,ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦃᧁᧉ ᦋᦱᧉ ᦶᦋᧁᧈ“ᦝᦱᧃᧈ ᦍᦲᧁᧈ 609”ᦂᧇ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧉ ᦃᧁᧉ ᦡᦲ ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ“1018”“ᦵᦍ ᦶᦌᧂᧈ ᦍᦲᧁᧈ” ᦙᦱ ᦟᦸᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦶᦟᧂᧉ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦟᦸᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦱᦱ ᦙᦴ,ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦋᦲᧉ ᦃᧁᧉ ᦉᦳᧄ ᦢᧁᧈ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦺᦉᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦖᧈ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦵᦗᦲᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦃᧁᧉ ᦁᧃ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦉᦳᧂ ᦓᧃᧉ ᦒᦲᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦟᦲᧅ ᦉᦸᧃᧈ。ᦶᦎᧈ ᦎᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦆᦱᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦓᦱ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦸ ᦃᧁᧉ,ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦟᦲᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ,ᦆᧄ ᦠᦱ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ。(ᦒᧁᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦝᦴᧉ、ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ  ᦶᦉᧂ)