new tai | old tai | 中文

ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ

作者: 时间:2021-08-27 15:25:03

   ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᧞ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧉ ᦍᦱᧂ ᦵᦗᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦋᦲᧃ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ、ᦟᦰ ᦺᦣᧈ ᦶᦔᧂ ᦔᦱᧈ、ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦑᦲᧈ ᦚᦻᧈ ᦜᦱᧈ、ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦑᧂ ᦉᦹᧈ,ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ。

 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᧞ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧉ ᦍᦱᧂ ᦵᦗᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦀᧁ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ 228 ᦅᦳᧃ ᦁᧃ ᦈᧇ ᦶᦙᧃᧈ ᦟ ᦃ ᦓ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ。ᦺᦓ ᦐᦲᧉ,ᦇᦹᧃ ᦵᦡᦲᧃ ᦺᦡᧉ 3800 ᦶᦍᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᧘ ᦅᦳᧃ,ᦇᦹᧃ ᦵᦡᦲᧃ 800 ᦶᦍᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ 220 ᦅᦳᧃ。ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᦰ ᦺᦣᧈ ᦶᦔᧂ ᦔᦱᧈ,ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦟᦰ ᦺᦣᧈ ᦶᦔᧂ ᦔᦱᧈ 6898.02 ᦙᦴ,ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᧇ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ 837 ᦵᦣᦲᧃ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ 10 ᦑᦲᧈ ᧞ ᦅᦻᧈ ᦎᧁᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦉᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᧑。ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦂᦱᧃ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦏᦹ ᦐᧅ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᧞ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦠᦹᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ 283 ᦑᦲᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ 10 ᦑᦲᧈ ᧞ ᦅᦻᧈ ᦎᧁᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦉᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᧑。ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦃᧂ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦁᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦓᧃᧉ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᧞ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦗᦻ ᦟᦳᧃ,ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ。(ᦟᦲᧁᧉ ᦋᦴ ᦆᦳᧂᧉ、ᦵᦌᦲᧃ ᦶᦌᧃ ᦗᦲᧃᧈ)