new tai | old tai | 中文

ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ

作者: 时间:2021-08-27 15:21:56

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦲᧄ ᦶᦕᧈ《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦉᧃ ᦍᦱ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᧞ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ》,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦊᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᧞ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ、ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。

  ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦉᧃ ᦍᦱ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᧞ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦌᦳᧄ ᦵᦉ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦃᦲᧉ ᦆᦱᧃᧉ ᦊᦱᧃᧉ ᦂᦱᧃ、ᦶᦜᧂᧉ ᦐᦱᧉ ᦶᦜᧂᧉ ᦎᦱ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ。ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᧞ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ,ᦂᧅ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ。ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ。ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦚᦳᧃ ᦷᦜᧂ、ᦟᦳᧄ ᦷᦜᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ、ᦑᦲᧈ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦆᦲᧉ ᦌᦸᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦒᦲᧉ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ、ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦠᦱ ᦷᦜᧂ  ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦺᦞᧉ ᦀᦸᧃ。ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦑᦲᧈ ᦶᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ、ᦕᦴᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ、ᦕᦴᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦣᦲᧃ、ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ。 (ᦍᦲᧉ ᦶᦊᧃᧈ)