new tai | old tai | 中文

ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ

作者: 时间:2021-08-27 15:18:45


  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᧞ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ,ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᧕ ᦕᦴᧉ ᦃᦲᧈ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦺᦔ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦉᦹᧈ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ。

 ᦀᦻᧉ ᦎᦳᧃ ᦆᧄ ᦔᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦔᧅᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᦷᦟᦰ ᦟᦰ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦺᦡᧉ ᧔ᦱ ᦔᦲ,ᦑᦱᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ:“ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ,ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦷᦂᧂ ᦺᦂ ᦋᦱᧆ ᦉᦴᧉ ᦷᦖᧅ ᦵᦍᦲᧄ ᦺᦈ,ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᧞ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ,ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦃᦲ ᦵᦅᦲᧂ ᦶᦠᧂᧈ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ。”ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦓᦲᦰ,ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ、ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ、ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᧞ ᦇᦹᧃ ᦵᦡᦲᧃ ᦗᦸᧂᦰ 4000 ᦶᦍᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦺᦔ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦐᦲᧄ ᦺᦈ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦎᦲᧄ ᦗᦸ ᧓ ᦵᦡᦲᧃ ᦓᦲᦰ,ᦅᦳᧃ ᦺᦐ ᦍᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦶᦏᧄ 2500 ᦶᦍᧃᧉ。

 ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧓ ᦷᦎ ᦀᦻᧉ ᦎᦳᧃ ᦆᧄ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦈᦸᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦔᦲᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃᧉ,ᦑᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᧕ ᦅᦳᧃ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦱ᧐ ᦙᦴ ᧞ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ、ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ,ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦀᦻᧉ ᦎᦳᧃ ᦆᧄ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧕ ᦷᦎ ᦓᧃᧉ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦟᦱᧉ,ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦟᦱᧉ ᧞ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦙᦱ ᦋᦴᧈ ᦙᦹᧉ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ,ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦵᦍᦰ ᦅᦳᧃ ᦺᦐ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。ᦀᦻᧉ ᦎᦳᧃ ᦆᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ:“ᦵᦙ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦔᦲᧃᧈ ᦷᦔ ᦵᦞᧅ ᦊᦱᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦗᦸ ᦵᦠᦲᧃᧉ,ᦟᦴᧅ ᦎᧁᧉ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ ᦉᧂ,ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦵᦈᧇ ᦺᦖᧉ ᦺᦃᧉ ᦐᦱᧁ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ,ᦶᦙᧃᧈ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦺᦉᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦆᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦑᦸᧂᦰ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ。ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦓᦲᦰ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦙᦱ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ,ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᦲᦰ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦈᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。”

 ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ、ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ、ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧂ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ,ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᧞ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦷᦎᧅ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ、ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ。(ᦍᦱᧂᧉ ᦆᦻ ᦍᦲᧃᧉ)