new tai | old tai | 中文

ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ

作者: 时间:2021-08-20 15:37:15

     ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦋᦲ ᦞᦼ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᧞ ᦌᦻᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦌᦸᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦔᦱᧂ ᦵᦕᧁ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ。

  ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦖᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ:“ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦉᦴ ᦈᧁᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ?ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦓᧄᧉ ᦊᦱᧂ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦜᦻ ᦙᦱ?”。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦎᦸᦰ ᦉᦹᧇᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ,ᦶᦏᧉ ᦢᦱᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦢᦱᧈ ᦶᦣᧂ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦎ ᦆᦲᧂᧈ,ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦃᧁᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦊᦱᧂ、ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦈᦲᧆ ᦺᦈ ᦖᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᧞ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦅᦳᧃ,ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᧞ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。ᦀᧁ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ,ᦗᦸᧂᦰ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ 338.48 ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᧇ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ 14 ᦑᦲᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ 49 ᦑᦲᧈ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ 972 ᦵᦣᦲᧃ 4231 ᦅᦳᧃ。(ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧅ)