new tai | old tai | 中文

ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ

作者: 时间:2021-08-20 15:30:31

     ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦶᦎᧄᧉ ᦂᦱᧅ ᦎᦱᧄ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧓ ᦆᧄᧈ,ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦷᦎ ᧑ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ。ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ,ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦌᦳᧄ ᦵᦉ ᦉᧂ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦶᦈᧂᧉ,ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦋᦱᧂᧉ ᦗᦴᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦇᦱ,ᦔᦲᧃ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦖᦴᧈ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦱ᧕ ᦷᦎ ᦁᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦣᦲᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦷᦎ ᧑。ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧒ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᧄᧈ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦱ᧐ ᦎᦱ ᦱ᧓ ᦵᦝᦲᧃᧈ,ᦋᦱᧂᧉ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦎᧂᧉ ᦷᦉᧃ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦑᦲᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦋᧂ ᦷᦜᧂ ᦌᦸᦰ ᦡᦾᧉ ᦌᦸᦰ ᦂᦲᧃ ᦺᦔ ᦗᦻ ᦜᧂ ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦠᧃᧉ。ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧓ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧗ ᦎᦱ ᦆᦹᧂᧈ,ᦋᦱᧂᧉ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦟᦳᧅ ᦑᦲᧈ ᦷᦉᧃ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦗᦻ ᦜᧂ ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦃᦱᧄᧉ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦜᧂ ᦺᦎᧉ。ᦌᦸᦰ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦺᦓ ᦷᦉᧃ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦜᧂ ᦺᦎᧉ ᦵᦉ ᧟,ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧘ ᦎᦱ ᦔᦻ ᦱ᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ ᦗᦻ ᦣᦲᧄ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦌᦸᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦠᧃᧉ,ᦌᦸᦰ ᦡᦾᧉ ᦌᦸᦰ ᦂᦲᧃ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧂ ᦞᧃ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧒ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ,ᦈᦲᧂᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦗᦻ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦒᦲ ᧙ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦵᦑᧁ ᦕᦻᧉ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ,ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦖᦴᧈ ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦣᦲᧄ ᦓᧃᧉ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦺᦔ ᦵᦎᧆᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦂ ᦺᦂ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧄᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦋᦻᧉ ᦃᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ,ᦢᧁᧈ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦉᧂ。

  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦂᧁᧉ ᦅᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦶᦈᧂᧉ,ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦖᦴᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦑᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦠᧃᧉ ᦈᧄ ᦓᧄ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦋᦱᧂᧉ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᧞ ᦂᦱᧂ ᦞᧃ ᦷᦜᧂ ᦙᦱ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ,ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦠᧃ ᦉᧅ ᦵᦑᦲᧈ。ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ ᦈᧄ ᦓᧄ,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦺᦉᧈ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦅᧂᧈ ᦝᦱᧁᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦊᦱᧃ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦱ᧕᧐ ᦙᦲ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ,ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦵᦟᧀ,ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦑᦸᧂᦰ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦘᦱᧅ ᦈᦱᧅ ᦑᦲᧈ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦈᦹ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ。(ᦅᦱᧃ ᦉᦹᧈ)