new tai | old tai | 中文

ᦷᦂᧆ ᦶᦎᧄᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦖᧈ

作者: 时间:2021-08-20 15:29:43

    ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦎᧂᧉ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ“᧒ ᦞᦼ”ᦙᦱ,ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ“᧒ ᦞᦼ”ᦔᦱᧂ ᦺᦖᧈ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ、ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ,ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦖᧈ。

 ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ:

 ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ、ᦏᦸᧂᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ

 ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦆᦱ ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦎᧂᧉ ᦊᦴᧈ ᦊᦱᧃ ᦂᧃ,ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦂᧄ ᦌᧄᧉ ᦑᧂ ᦢᦱᧃᧉ,ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦟᦱᧂ ᦐᦽᧈ ᦟᦴᧉ ᦟᦱᧆ ᦺᦔ,ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦍᦲᧃ ᦍᦱᧅ ᦶᦑᧉ。ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ,ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ“᧒ ᦞᦼ”ᦔᦱᧂ ᦺᦖᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦱ  ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ、ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦩᦱᧄ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦺᦘᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ,ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦜᦻ ᦚᦻᧈ,ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦆᦱ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦇᦹᧃ ᦺᦡᧉ 6.75 ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦀᧁ ᦙᦱ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᧞ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᧒ᦱ ᦐᦽᧈ。

 ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ、ᦺᦘᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦆᦱ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦅᦸᧉ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦙᦱ,ᦂᦱᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦂᦱᧂ ᦆᧄᧈ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦵᦣᦲᧈ ᦏᦸᧂᧈ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦉᦳᧄ ᦺᦈ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。

 ᦂᦸ ᦓᦲᧁᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ:

 ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦔ ᦵᦞ ᦓᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ

 ᦂᦸ ᦓᦲᧁᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦔᦲᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ,ᦵᦗᦲᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦩᦱᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦶᦂᧃᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦔ ᦎᦴ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦖᧈ。ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ“᧒ ᦞᦼ”ᦔᦱᧂ ᦺᦖᧈ ᦂᦸ ᦓᦲᧁᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦡᦲ“ᦟᦰ ᦉ ᦖᦲ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦏᦸᧂᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦶᦑ ᦆᧄ、 ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦶᦑ ᦆᧄ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦑᦱᧂ”。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ“᧒ ᦞᦼ”ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦣᦾᧉ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ,ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦺᦔ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦺᦓ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦱ᧐ ᦑᦲᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦆᦱᧁᧈ ᦑᦱᧂ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ、ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ,ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ。ᦎᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦔᦱᧂ ᦺᦖᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦙᦱ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ,ᦗᦸᧂᦰ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᧒᧓ ᦗᦸᧅ,ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ 1500 ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧅ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦔ ᦵᦞ ᦓᦲ ᦊᦱᧄᧉ ᦜᦹᧆᧈ ᦂᧁᧈ、ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᧞ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧅᦰ ᦶᦟᧅ,ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦈᦲᧆ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᧞ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。

 ᦷᦢᧅᧈ ᦓᧄᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ:

 ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ

 ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦑᦸᧅᦰ ᦶᦟᧅᦰ ᦂᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ“᧒ ᦞᦼ”ᦔᦱᧂ ᦺᦖᧈ ᦷᦢᧅᧈ ᦓᧄᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦙᦱ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦉ ᧟,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᦲ ᦵᦅᦲᧂ ᦓᧃᧉ。ᦏᦹ ᦐᧅ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᧖ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦁᧃ ᦺᦘᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᦸᧃ ᦣᦱᧂ ᧒ ᦕᦴᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦣᦸᧂᧈ ᦓᦱ ᦕᦲᧆ ᦶᦏᧂ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ,ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ“᧒ ᦞᦼ”ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᧓ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ,ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ、ᦋᦳᧂᧈ ᦈᦹᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦓᦱ ᦠᧃᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦶᦟᧂᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦣᦸᧂᧈ ᦓᦱ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ、ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᧒ ᦕᦴᧉ ᦓᧃᧉ,ᦗᦻ ᦟᦳᧃ ᧒ ᦚᦻᧈ ᧒ ᦗᦻ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦴ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦶᦡᧃ ᦓᦱ,ᦂᦱᧃ ᦃᦲ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦔᦲ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ。

 ᦏᦳᦜᦳᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ:

 ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦃ ᦘᦲᧉ ᦤᦱᧃ ᦶᦂᧁᧉ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᧞ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ

 ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ,ᦚᦳᧃ ᦷᦎ ᦠᦱᧈ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦠᦱᧈ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦶᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦏᦳ ᦜᦳ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦜᦳ ᦗᧂ ᦺᦔ ᦜᦻ ᦑᦲᧈ,ᦷᦃ ᦑᦲᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᧗ ᦃᦱᧁᧈ ᧞ ᧖ ᦃᦱᧁᧈ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦓᧃᧉ ᦈᦸᧉ ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉ ᦺᦉᧈ ᧞ ᦜᦳ ᦗᧂ ᦺᦔ。ᦵᦗᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦺᦘᧈ  ᦋᦳᧄ ᦜᦻ  ᦗᦻ ᦣᦲᧄ ᦗᦱᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦚᧁᧉ ᦶᦣᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦺᦡᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ  ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ“᧒ ᦞᦼ”ᦔᦱᧂ ᦺᦖᧈ ᦏᦳᦰ ᦜᦳᦰ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᧓᧒ ᦅᦳᧃ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦖᦴᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦶᦑ ᦆᧄ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦺᦔ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦷᦃ,ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ 9.8 ᦜᧅ,ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦷᦃ ᦜᧂ ᧑,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦁᧃ ᦜᦳ ᦗᧂ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧁᧈ。ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦏᦳᦰ ᦜᦳᦰ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᦲ ᦵᦅᦲᧂ ᦓᧃᧉ,ᦍᧂ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ,ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦠᦱᧅ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ ᦶᦑᧉ。

(ᦞᦴᧉ ᦷᦖᧂᧈ、ᦟᦲ ᦵᦊᧈ、ᦋᦱᧂᧈ ᦓᦱᧃᧉ)