new tai | old tai | 中文

ᦖᦴᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦖᧅ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ“ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑”

作者: 时间:2021-08-12 16:21:43

  

ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ  ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ  ᦺᦈ ᦩᦱᧄ “ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑”。ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦊᦴᧈ  ᦢᦱᧃᧉ  ᦵᦋᧂ ᦃᦱᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ“ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ  ᧑”

  ᦵᦗᦲᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦑᦱᧂ ᦺᦡᧉ ᦣᦾᧉ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦩᦾᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ、ᦒᦸᧃᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦶᦕᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦌᧁ ᦶᦣᧂ ᦍᦱᧄ ᦣᦸᧃᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ,ᦔᦲ ᧒᧐᧒ᦱ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧒᧐ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᧒᧒ ᦆᧄᧈ,ᦖᦴᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦖᧅ ᦺᦋᧉ ᦅᧄ ᦠᦸᧉ ᦅᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦖᦴᧈ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦑ、ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᧞ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦺᦔ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦅᧄ ᦠᦸᧉ ᦅᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ“ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑”。ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦖᦴᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦖᧅ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᧞ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ,ᦺᦋᧉ ᦅᧄ ᦠᦸᧉ ᦅᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ“ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦣᦾᧉ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦩᦾᧈ ᦔᦱᧅ ᦈᦱ ᦓᧃᧉ”、ᦟᧁᧈ ᦆᦱᧁᧈ“ᦓᦲᧉ ᦍᦻ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ”、ᦃᧇ ᦅᧄ ᦃᧇ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ,ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ ᦗᦹᧂ ᦏᦹᧂ ᦑᦱᧂ ᦀᧁ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ ᧞ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦖᧅ ᦀᦳᧃᧈ ᦺᦈ,ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ ᦶᦩᧃᧉ ᦷᦍᧅ ᦍᦸ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ,ᦎᧂᧉ ᦖᧃᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦋᦳᧄ ᦚᦻᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ。

 ᦖᦴᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦖᧅ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦒᦸᧃᧉ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦉᦹᧇᧈ ᦶᦕᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ,ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦎᦱᧄ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦗᦰ ᦍᦰ。ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧃᧉ,ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᧞ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ,ᦶᦩᧃᧉ  ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᧞ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦐᦲᧉ ᦵᦙᦲ ᦐᦱᧉ,ᦙᦱᧅ ᦜᦻ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦵᦗᦲᧈ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦺᦗ。

 ᦖᦴᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦖᧅ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦺᦔ ᦣᦸᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦃᦱᧂ、ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦺᦋ、ᦉᦱᧄ ᦷᦍᧅ ᦌᦳᧃᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦉ ᧟,ᦖᦴᧈ ᦉ ᦖᧅ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦅᧄ ᦠᦸᧉ ᦅᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᧒ ᦵᦋᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦐᧅ,ᦺᦋᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑、ᦃᧇ ᦅᧄ ᦃᧇ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄᧈ ᦗᦹᧂ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧉ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦣᦾᧉ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦩᦾᧈ ᦙᦱ,ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉ ᦷᦣᧇ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦺᦡᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦺᦏᧈ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ。ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦏᦸᧂ ᧟,ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦃᦱᧂ ᦺᦓ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ,ᦷᦎ ᦑᦱᧃᧈ ᦎᦱᧂ ᦎᦱ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦃᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧃ ᦎᦸᧈ ᦺᦔ,ᦷᦔᧆ ᦵᦣᧃ ᦵᦉ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧁ。

 ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ,ᦖᦴᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦖᧅ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦵᦣᧃ ᦺᦡᧉ ᦓᧃᧉ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦺᦋᧉ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦺᦋᧉ ᦅᧄ ᦠᦸᧉ ᦅᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᧒ ᦵᦋᦲᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ “ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑”᧞ ᦟ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦣᧄᧈ ᦗᦹᧂ ᦏᦹᧂ ᦟᦰ ᦉ ᦖᦲ ᦑᦱᧂ ᦏᦸᧂᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦶᦑ ᦆᧄ,ᦷᦠ ᦺᦈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ  ᦑᦱᧂᧉ ᦶᦑ ᦆᧄ ᦛᦻᧈ ᦠᦱ ᦑᦱᧂ。ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ,ᦖᦴᧈ ᦉ ᦖᧅ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ  ᦺᦊᧈ ᦐᦱᧉ ᦂᦱᧉ ᦢᦱᧃ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦓᦾᧉ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦷᦔᧆ ᦵᦣᧃ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᧟ ᦈᧅ  ᦙᦱ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦶᦑ ᦆᧄ。(ᦋᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ)