new tai | old tai | 中文

​ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ

作者: 时间:2021-08-12 16:17:22

  ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦞᧃ ᦙᦱ,ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦈᦱᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦶᦒᧃᧈ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦼᧈ、ᦅᦳᧂᧈ ᦞᦼ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦶᦌᧁ ᦌᦲᧈ ᦱᦱ ᦑᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧈ ᦑᦰ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ。

 ᦵᦙᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦶᦈᧅᧈ ᦊᦻ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦺᦓ ᦶᦌᧁ ᦌᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ,ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦁᧃ ᦶᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ、ᦑᦸᧃ ᦉᦲᧃᧈ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ、ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦝᧂ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ,ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦶᦎᧃ ᦠᦱ ᦍᦸᧃᧉ ᦃᦸᧂ ᦵᦗᦲᧃᧈ,ᦷᦗᧇ ᦺᦉᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᧞ ᦑᦸᧃ ᦉᦲᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦡᦲ,ᦠᦹᧉ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ,ᦊᦱᧈ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦀᦹᧃᧈ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ。

 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ,ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦣᦴᧉ ᦑᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧞ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦑᦰ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ,ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。(ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ、 ᦒᦱᧂᧉ ᦶᦋᧁᧈ ᦍᦲᧃᧉ)