new tai | old tai | 中文

​ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦲᧉ

作者: 时间:2021-08-12 16:11:14

2b-2 (1).jpg

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ “ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ、ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ” ᧞ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ“ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ” ᦓᦲᦰ,ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦲᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦻ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。

 ᦃᧁᧉ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦲᧉ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦲᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦎᧈ ᦷᦠ ᦓᧄᧉ ᦂᦲᧃ ᦠᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ,ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦑᦲᧈ ᦷᦠ ᦓᧄᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ,ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦲᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦷᦠ ᦓᧄᧉ ᦠᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ,ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦷᦠ ᦓᧄᧉ ᦂᦲᧃ ᦠᧃᧉ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦜᦻ、ᦓᧄᧉ ᦃᦳᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦠᦱᧉ,ᦈᦹ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦲᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ,ᦀᧁ ᦓᧄᧉ  ᦺᦔ ᦵᦵᦋᧆ ᦋᦸᧂᦰ,ᦈᧇ ᦢᧁᧈ ᦈᧇ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ,ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ。

 ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦟᧂ,ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦍᧂ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦀᦸᧅᧈ ᦇᦹᧃ ᦌᦹᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᦔᦱ ᦷᦟᧉ ᦵᦝᧀᧈ ᦖᦹᧃᧈ ᦷᦎ ᦔᦻ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦟᧂᧉ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ,ᦶᦋᧆ ᦶᦋᧆ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦲᧉ ᦠᧃᧉ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。(ᦀᦻᧉ ᦉᦸᧉ)