new tai | old tai | 中文

ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦚᦻᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦙᦱ ᧟

作者: 时间:2021-08-12 16:07:12

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦚᦻᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦁᧃ ᦗᧃ ᦙᦲ ᦓᧃᧉ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ、ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ、ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ,ᦓᧄᧉ ᦦᦱᧂᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᧓ ᦙᦲ ᧕ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦏᦹᧂ ᧗ ᦙᦲ,ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦍᦱᧅ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ ᧟。

ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦙᦱ,ᦑᦱᧂ ᦋᦳᧂ ᦋᦹᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ“ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ•ᦎᦸᧇᧈ ᦢᦳᧃ ᦑᦱᧂ-ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ”,ᦏᦹ ᦐᧅ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。

ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦚᦻᧈ ᦷᦗᧇ ᦺᦉᧈ ᦑᦱᧂ ᦋᦳᧂ ᦋᦹᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦅᦸᧉ ᦞᦱᧈ:“ᦋᦹᧈ ᦌᦴᧈ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦓᦲᦰ ᦋᦸᧄᧉ ᦷᦟᧂᧈ,ᦷᦟᧆ ᧒ ᦅᧃ ᦅᦸᧉ ᦝᦲᧅ ᦂᧃ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ,ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦠᦱᧅ ᦍᦱᧅ ᦺᦈ ᦶᦑᧉ ᧞”。

 ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦚᦻᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦓᧄᧉ ᦍᦱᧁ ᦙᦲ ᦗᧃᦙᦲ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ。ᦓᧄᧉ ᦦᦱᧂᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦙᦲ ᧓ ᦙᦲ ᧕,ᦑᦲᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᧔ ᦙᦲ ᦢᧁᧈ ᦡᦻ。ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ“ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ、ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ、ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ”,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ、ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ、ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦚᦻᧈ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ,ᦣᧇ ᦝᧂ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ。

ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦂᦱᧅ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ“ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦑᦳᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ”,ᦀᧁ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᧔᧐ ᦑᦳᧃᧈ ᦙᦱ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦚᦻᧈ,ᦑᦱᧂ ᦋᦳᧂ ᦋᦹᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦱ᧐ ᦑᦳᧃᧈ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ“ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᧑ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᧑”,ᦗᦸᧂᦰ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ ᦺᦡᧉ ᦱ᧒᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦀᧁ ᦙᦱ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ、ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦑᦸᧈ ᦓᧄᧉ ᧞ ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ。ᦑᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᧗᧐ ᦜᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ,ᦠᦹᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᧗ ᦙᦲ,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ ᦺᦞᧉ ᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦔᦲ ᦓᧃᧉ。(ᦆᦴᧉ ᦋᦹ ᦆᦱᧃᧉ)