new tai | old tai | 中文

ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦵᦵᦤᧃᧈ ᦵᦑᧂᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ

作者: 时间:2021-07-22 08:56:18

  ᦃᧁᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦵᦅᦲᧉ ᦟᧂ ᦷᦆᧉ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ“ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦵᦵᦙᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦑᦳᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ”,ᦀᧁ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦵᦵᦙᧃ ᦗᧃ ᦑᦳᧃᧈ ᦙᦱ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᧕ ᦑᦲᧈ。

  ᦗᦻ ᦀᦸᧃ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦟᦴᧉ ᦟᦱᧆ ᦃᦱᧆ ᦗᧂ,ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦑᧅ ᦊᦱᧇ,ᦠᦱᧅ ᦕᧃᧉ ᦵᦵᦣᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ。ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦵᦙᧈ ᦆᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦠᧃᧉ,ᦷᦅᧉ ᦟᧂ ᦷᦆᧉ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ“ᦖᦹᧃᧈ ᦑᦳᧃᧈ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦵᦵᦙᧃ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ”,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ  ᦁᧃ “ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ  ᦔᦳᧃ ᧑、ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧞ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦔᦳᧃ ᧑、ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦳᧃ ᧑” ᦓᧃᧉ,ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦺᦉ ᦇᦱᧄ。

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ 13.1 ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ、ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦵᦵᦙᧃ 180 ᦑᦳᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦵᦵᦙᧃ 10 ᦑᦳᧃᧈ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦺᦈ ᦢᦳᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ 6 ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ、ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦵᦵᦙᧃ 2 ᦑᦳᧃᧈ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦇᦹᧃ 91.9 ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ。ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦑᦹᧅ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦺᦔ。

 ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦜᦸᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᧃᧉ,ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ,ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ,ᦜᦸᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ 11.37 ᦜᧅ、ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ 4.29 ᦜᧅ、ᦵᦵᦔᧂ ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ1.7 ᦜᧅ、ᦜᦸᧈ ᦎᦲᧈ ᦗᦱᧃ ᦆᦳᧄᧉ ᦵᦣᦲᧃ 28 ᦵᦣᦲᧃ、ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ  ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ 100 ᦙᦲ,ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦜᧂ ᧑、ᦠᦱᧂᧉ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦁᧃ ᧑,ᦷᦃᧂᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᧑、ᦷᦢᧄ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᧑。(ᦍᧂᧉ ᦌᦲᧈ ᦌᦲᧈ)