new tai | old tai | 中文

​ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ

作者: 时间:2021-07-22 08:50:39

   ᦃᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦚᦳᧃ ᦙᦱ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦐᦱ。ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦙᦲᧈ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ,ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦍᦱᧄ ᦚᦳᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦍᦱᧄ ᦚᦳᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦺᦔ。

   ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᧞ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ,ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ。ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦵᦵᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦟ ᦤᦴ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ,ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ、ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦡᦲᧃ ᦺᦜ ᧞ ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦏᧄᧉ ᦵᦙᦲᧂ。ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ,ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦅᧃ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦟ ᦤᦴ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦓᧃᧉ,ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦠᦹᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦎᧅ ᦍᦱᧄ,ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦟ ᦤᦴ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ,ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ  ᦟ ᦤᦴ ᦍᦱᧄ ᦚᦳᧃ ᦢᧁᧈ ᦜᦳᧆ ᦜᦱᧂᧈ ᦉᧅ ᦗᦸᧅ。(ᦊᦲᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ)