new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ

作者: 时间:2021-03-25 10:35:33

    ᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦙᦱ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦕᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ。

  ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦉ ᦓᦱᧈ,ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦕᧆ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ。ᦵᦗᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦠᦱᧂ ᦔᦲ ᦺᦡᧉ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦎᦱ ᦖᦻ“᧓ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦣᦸᧆ ᧙᧐% ”ᦁᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦶᦠᧂᧈ ᦶᦟᧃᧉ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ。

ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦘᦸᧄᧉ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ、ᦘᦸᧄᧉ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ、ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦚᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦍᧂ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ,ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ,ᦕᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦈᦹ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦀᧁ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ。ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ《ᦶᦉᧃ ᦍᦱ ᦂᦱᧅ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧅ ᦎᦱ ᦖᦻ“᧓ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦣᦸᧆ ᧙᧐%”ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᧞ ᦡᧇ ᦈᦲᧇ ᦂᦱᧃ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ》,ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦖᦴᧈ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ 。

  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ“ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧆ ᦊᦱᧂ”ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ HIV ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ。ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦖᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᧓᧓ ᦵᦋᦲᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ  ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ,ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦊᦱ  ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ。ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦉᦴᧈ ᦟᦳᧂ ᦠᦱ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦠᦱᧇ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦕᦴᧉ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦵᦑᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ。ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᧞ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦊᦴᧈ ᦓᧃᧉ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦂᦲᧃ ᦊᦱ ᧟ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦊᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᧓ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦓᧃᧉ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦕᦴᧉ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦆᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ。ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦕᦴᧉ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦙᧂ ᦘᦰ ᦍᦱᧆᦡ ᦺᦓ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ,ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧙᧐% ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ。ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦕᦴᧉ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦕᧆ ᦺᦞᧉ  ᦂᦲᧃ ᦊᦱ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᧞ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦙᦱ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ,ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦠᦱᧂ ᦔᦲ,ᦂᦱᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧙᧐ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧘(ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦘᦻᧉ ᦊᦴᧈ ᦒᦲ ᧘)、ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧙᧒ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧗(ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦘᦻᧉ ᦊᦴᧈ ᦒᦲ ᧕)、ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧙᧗ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧗(ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦘᦻᧉ ᦊᦴᧈ ᦒᦲ ᧒),ᦕᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦎᦱ ᦖᦻ“᧓ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦣᦸᧆ ᧙᧐%”,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᧞ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦕᦴᧉ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ,ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦺᦖᧈ ᧞ ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦎᦻ、ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᧃ ᦕᦴᧉ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ,ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ  ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ。(ᦟᦲ ᦉᦲᧁᧈ ᦝᦱᧂᧈ)