new tai | old tai | 中文

ᦃᦸ ᦵᦏᧃᧈ ᧑ ᦷᦢᧅ ᦑᦱᧂ “ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ”ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ

作者: 时间:2021-03-25 10:30:12

    ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦟᦲᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦓᦳᧂ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦠᧃᧉ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦏᦹᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦝᦸᧂᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦒᦲ ᧗ ᦓᦲᦰ,ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦺᦐ ᦅᦸᧉ ᦷᦍᧅ ᦷᦠ ᦶᦙᧈ ᦙᦹ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ: ᦃᧁᧈ ᦀᧁ ᦷᦠ ᦃᦸ ᦵᦏᧃᧈ ᧑,ᦷᦢᧅ ᦑᦱᧂ“ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ”ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ。

  ᦷᦃᧂᧈ ᦝᦸᧂᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦒᦲ ᧗ ᧔ ᦠᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦅᦸᧂᦰ,ᦓᧄᧉ ᦺᦉ ᦓᦱ ᦋᦲᧄ,ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦎᦲᧄ ᦷᦉᧃ。ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦐ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦎᦱᧄ ᦍᦱᧄ,ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦶᦔᧂ ᦂᦲᧃ,ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦺᦔ ᦺᦌᧉ ᦙᦱ ᦷᦃᧉ ᦶᦆ,ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦁᧃ ᦷᦋᧈ ᦔᦴᧈ ᦖᦸᧃᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦋᦴᧈ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ 。

  ᦃᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦟᦱᧃᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦝᦸᧂᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦒᦲ ᧗ ᦋᦴ ᦒᦲ ᧒ ᦺᦔ,ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦎᦱᧅ ᦷᦠ ᦕᧅ ᦵᦗᦲᧅ ᦺᦞᧉ ᦌᧄᧉ,ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦌᦽᧈ、ᦌᦾ、ᦎᦱᧅ,ᦁᧃ ᦎᦱᧅ ᦶᦠᧂᧉ ᦵᦉ ᧟ ᦓᧃᧉ ᦅᧂᧈ ᦢᦸᧂ ᦺᦉᧈ ᦀᦸᧄ ᦊᦴᧈ,ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦷᦃ ᦔᦲᧃ ᦵᦍᦲᧄ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ……᧒、᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦉᦳᧄᧉ ᦷᦠ ᦕᧅ ᦵᦗᦲᧅᦺᦉᧈ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ“ᦁᦱᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦷᦘᧉ”ᦑᦲᧈ ᦟᦲᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦟᦱᧃᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦃᧁ ᦓᦲᦰ ᦃᦻ ᦏᦹᧂᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦉ、ᦉᦹᧈ ᦌᦸᧃᧈ、ᦶᦋᧂᧈ ᦌᦴᧈ、ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦑᦲᧈ。ᦶᦎᧈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦵᦉ ᧟,ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦺᦡᧉ ᦍᦲᧃ ᦵᦉᧂ ᦉᦳᧄᧉ ᦷᦠ ᦕᧅ ᦵᦗᦲᧅ“ᦁᦱᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦷᦘᧉ”ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦙᦱ ᦌᦹᧉ ᦍᦰ ᦍᦰ。

  ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦟᦱᧃᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦞᦱᧈ,ᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ,ᦑᦱᧃᧈ ᦢᦸᧂ ᦠᦹᧉ ᦅᦱᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦡᦾᧉ,ᦶᦌᧃ ᦵᦑᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦗᦲᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦎᧉ ᦓᦸᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦐᦲ ᧞ ᦎᦸᧃᧉ ᦉ ᦠᦻ ᦺᦔ ᦋᦲᧄ。ᦟᦳᧃ ᦙᦱ,ᦅᦸᧉ ᧑ ᦢᦸᧅᧈ ᦱ᧐ ᦅᦳᧃ,ᦱ᧐ ᦅᦳᧃ ᦶᦕᧈ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ,ᦉᦳᧄᧉ ᦷᦠ ᦕᧅ ᦵᦗᦲᧅ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦃᦻ ᦵᦠᦲᧃᧉ。ᦑᦱᧃᧈ ᦈᦲᧂᧈ ᦀᧁ ᦷᦉᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦙᦴ ᧑ ᦔᦳᧅᧈ ᦷᦠ ᦕᧅ ᦵᦗᦲᧅ ᦌᧄᧉ,ᦀᧁ ᦙᦱ ᦢᦸᧂ ᦉᦳᧄᧉ ᦷᦠ ᦕᧅ ᦵᦗᦲᧅ ᦃᦻ。ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦙᧅ ᦂᦲᧃ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦜᦻ,ᦷᦉᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦙᦴ ᧑ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦵᦠᦲᧃᧉ,ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦎᦱᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉᦋᧁᧈ ᦋᦴᧈ ᦀᧁ ᦺᦣᧈ ᦷᦉᧃ ᦱ᧓ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦷᦠ ᦕᧅ ᦵᦗᦲᧅ。ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦷᦠ ᦕᧅ ᦵᦗᦲᧅ ᧒ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃ,ᦀᧁ ᦙᦱ ᦢᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦉᦳᧄᧉ ᦷᦠ ᦕᧅ ᦵᦗᦲᧅ ᦃᦻ ᦌᧄᧉ ᦵᦠᦲᧃᧉ,ᦅᦱᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。

  ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᧑ ᦋᦹᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ,ᦵᦣᦲᧃ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦷᦚᧂᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦒᦲ ᧗ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦋᦴ ᦒᦲ ᧑,ᦑᦱᧃᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᦲᧂ ᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦔᦲ。ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ,ᦵᦙᦲᧈ ᦑᦱᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦵᦣᧃ ᦺᦡᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᦲᧂ,ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦉ ᧟,ᦎᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᦲᧂ ᦱ᧐ ᦙᦴ,ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᧖ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ; ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦎᦱ ᦍᦸᧃᧉ ᦙᦲ ᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ;ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦱ᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ; ᦔᦲ ᧒᧐᧒ᦱ ᦷᦎ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᦲᧂ ᧓᧐ ᦙᦴ。ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ,ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᦲᦰ,ᦙᦲ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᦲᧂ ᦱ᧐ ᦵᦣᦲᧃ,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᦲᧂ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦙᦴ,ᦗᦸ ᦃᦻ ᦏᦹᧂ ᦆᦴᧉ ᦓᦱᧃᧉ、ᦉᦹᧈ ᦌᦸᧃᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦑᦲᧈ。

  ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦟᦲ ᦜᦲᧈ ᦓᧃᧉ,ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦷᦋ ᦟᦴᧅ ᦎᧁᧉ ᦺᦔ ᦷᦉᧃ ᦓᦱ ᦺᦌᧉ ᦕᧅ,ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦶᦀᧇ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦟᦲᧅ ᦕᧅ、ᦌᦽᧈ ᦕᧅ,ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦷᦋ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ,ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。ᦵᦣᦲᧃ ᦟᦲ ᦜᦲᧈ ᦉᦳᧂᧈ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦐᦸᧂ ᦝᦸᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂ  ᦺᦡᧉ ᧖ ᦔᦲ ᦵᦠᦲᧃᧉ,ᦙᦲ ᦷᦉᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦕᧅ ᦱ᧕ ᦙᦴ,ᦙᦲ ᦐᦸᧂ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦱ ᦱ᧐ ᦙᦴ,ᦍᧂ ᦵᦟᧂᧉ ᦺᦂᧈ、ᦖᦴ、ᦠᦱᧃᧈ、ᦵᦔᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ,ᦔᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦌᧄᧉ。ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᧞ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᧖ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦓᦲᦰ ᦺᦡᧉ ᦂᦲᧃ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ,ᦺᦡᧉ ᦂᦲᧃ ᦺᦂᧈ、ᦔᦱ、ᦠᦱᧃᧈ、ᦵᦔᧆ ᦁᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦵᦟᧂᧉ ᦓᧃᧉ。ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦓᦲᦰ,ᦑᦱᧃᧈ ᦍᧂ ᦶᦔᧂ ᦃᦸᧂ ᦡᦾᧉ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦆᦴᧉ ᦓᦱᧃᧉ,ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦶᦔᧂ ᦋᦲᧃᧉ ᦶᦍᧃᧈ、ᦋᦲᧃᧉ ᦶᦠᧂᧉ、ᦺᦃᧈ ᦵᦔᧆ ᦶᦋᧈ ᧞ ᦺᦃᧈ ᦠᦱᧃᧈ ᦶᦋᧈ,ᦅᦳᧃᦶᦃᧅᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦍᦲᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦶᦀᧁᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦑᦱᧃᧈ。ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᦀᦸᧃ,ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦈᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦗ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦟᦲ ᦜᦲᧈ ᦆᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦈᦸᧉ ᦉ ᦓᦱᧈ,ᦑᧂ ᦔᦲ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦍᧂ ᦙᦲ ᧓᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。

  ᦞᦱᧂᧉ ᦅᦱᧁᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦐᦸᧂ ᦝᦸᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦞᦱᧈ,ᦶᦎᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧕ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦎᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦙᦱ,ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ“ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ + ᦵᦣᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ + ᦷᦉᧃ ᦺᦣᧈ”,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧈ ᧞ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦂᦸᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ,ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᧒ ᦚᦻᧈ ᧒ ᦗᦻ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦍᦸᧃᧉ,ᦆᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦑᦱᧂ ᦵᦑᧁ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦉᦲᧃᧉ ᧑。ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ,ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦈᧅ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦷᦉᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ,ᦷᦋ ᦀᧁ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ,ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ“ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦎᦱᧄ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ”,ᦷᦋ ᦀᧁ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦺᦔ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦐᧄ ᦑᦲᧈ ᦇᦱᧄ,ᦂᦱᧈ ᦋᧄ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ、ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ、ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ 。(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦉᧂ ᦓᦾᧉ   ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦲ ᦆᦳᧂᧉ )