new tai | old tai | 中文

ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ

作者: 时间:2021-03-25 10:23:54

  ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ

ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ

  ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ  ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦍᦱᧇ ᦊᦱᧅ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ、ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ、ᦺᦕ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ?ᦗᦱ ᦀᧁ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦓᦲᦰ,ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦟᧂᧈ ᦉᦳᧄ ᦑᦲᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᧞ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ。

  ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᧞ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ,ᦺᦔ ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦑᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦋᦴᧈ ᦶᦉᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦺᦞᧉ,ᦀᧁ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ“ᦑᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦑᦲᧈ ᧑、ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᧓ ᦵᦋᦲᧉ”、ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦁᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦂᧄ ᦌᧄᧉ、ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦂᧄ ᦌᧄ、ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦆᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦆᦻᧉ ᦷᦃᧂᧈ、ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ、ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ ᧞ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦸᧉ ᦎᦼᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ,ᦣᧇ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦅᦹᧆ ᦅᧄ ᦘᦸᧂ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᧞ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧈ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᧃᧉ。

  ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦶᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦺᦖᧈ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦲᦰ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ,ᦔᦸᧂ ᦠᦹᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ “᧕ ᦶᦈᧂᧉ”:᧑、ᦺᦋᧉ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦗᦸᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦶᦏᧄ,ᦌᦱᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦶᦎᧄᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦵᦣᧆ ᦏᦹᧂ“ᦅᦳᧃ ᦕᦴᧉ ᦺᦐ ᦕᦴᧉ ᦓᧃᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ”;᧒、ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦍᦸᧃᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦎᦸᧈ ᦺᦗ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦌᦲ ᦶᦓᧉ (ᦵᦆᦲᧉ ᦈᦸᧈ ᦵᦉᦲᧈ )ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦆᦱᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᧞ ᦢᧁᧈ ᦗᦱ ᦂᧃ ᦵᦣᧆ,ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ “ᦘ ᦑᦲᧆ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ”;᧓、ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦣᧆ,ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦙᦲ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ,ᦵᦣᧆ ᦏᦹᧂ “ᦠᦹᧉ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ” ;᧔、ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ “ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦂᦱᧉ ᦶᦃᧂ、ᦙᦲ ᦉ ᦈ、ᦎᦸᧇᧈ ᦢᦳᧃ ᦅᦳᧃ” ᧞ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ“ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦂᦱ ᦟᦰ” ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ “ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ” ;᧕、ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ “ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧓”,ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦌᦱᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦡᧉ ᦈᦸᧉ、ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ。(ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧅ )