new tai | old tai | 中文

ᦕᦴᧉ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦗᦴ ᦔᦳᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ——ᦷᦟᧉ ᦍᦳᧂ ᦌᦻᧉ

作者:ᦗᧁᧈ ᦆᦻ ᦶᦊᧃᧈ 时间:2020-12-24 17:01:05

ᦷᦟᧉ ᦍᦳᧂ ᦌᦻᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦋᦳᧂ ᦋᦹᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦗᦴ ᦔᦳᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ。ᦷᦟᧉ ᦍᦳᧂ ᦌᦻᧉ ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦔᦻ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦒᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦒᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ。ᦔᦲ ᧒᧐᧐᧗ ᦷᦎ ᦏᦹᧂ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦷᦟᧉ ᦍᦳᧂ ᦌᦻᧉ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ“ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦡᦲ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ”ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ、“ᦕᦴᧉ ᦡᦲ ᦅᦳᧃ ᦖᦱᧃᧈ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ”ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧖ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ、“ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ”ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

  ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦙᦱ,ᦗᦴ ᦔᦳᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦔᦲᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ。ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦐᧅ。ᦷᦟᧉ ᦍᦳᧂ ᦌᦻᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦖᦴᧈ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。

  ᦈᧅ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦓᦲᦰ ᦺᦡᧉ ᦶᦔᧂ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦀᦸᧃ。ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦗᦴ ᦔᦳᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦊᦴᧈ ᦊᦱᧃ ᦂᧃ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦂ ᦊᦱᧃ ᦂᧃ,ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦅᦱᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦇᦹᧃ ᦙᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧆ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᧞。ᦷᦟᧉ ᦍᦳᧂ ᦌᦻᧉ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦌᦳᧃᧈ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ、ᦔᦸᧂ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ。ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦟ ᦃ ᦓ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦗᦴ ᦔᦳᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦙᦱ。

  ᦗᦴ ᦔᦳᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦔᦲᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦷᦠ ᦙᦸᧃᧈ ᦑᦸᧃᧈ ᦡᦾ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ,ᦟ ᦃ ᦓ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ,ᦞ ᦏᦳ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦷᦎᧅ ᦟᦳᧃ。ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦠᦹᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦶᦩᧃᧉ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ,ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦟᧉ ᦍᦳᧂ ᦌᦻᧉ ᦅᦹᧆ ᦊᦴᧈ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦓᧃᧉ。ᦑᦱᧃᧈ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦠᦲᧈ ᦜᧁᧉ,ᦔᦲ ᦺᦐ ᦵᦠᦲᧈ ᦜᧁᧉ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᧔᧐᧐᧐ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ,ᦔᦲ ᦺᦐ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ。ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦀᧁ ᦉᦱᧈ ᦜᧁᧉ ᦺᦔ ᦀᦾᧈ ᦖᦴᧈ,ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦔᦲ ᦺᦐ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴ ᦱ᧐ ᦷᦎ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ。ᦙᦲ ᦗᦸᧅ ᧑,ᦷᦟᧉ ᦍᦳᧂ ᦌᦻᧉ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦠᧆ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦺᦔ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦜᦻ ᦑᦲᧈ,ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦋᦸᧃᧈ ᦶᦓᧉ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦠᧆ,ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦠᧆ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ。ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦗᦴ ᦔᦳᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦕᦹᧂᧉ,ᦷᦟᧉ ᦍᦳᧂ ᦌᦻᧉ ᦅᦸᧉ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦷᦂᧃ ᦕᦹᧂᧉ,ᦓᧄᧉ ᦕᦹᧂᧉ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦙᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦌᦹᧉ,ᦓᧄᧉ ᦕᦹᧂᧉ ᦠᦱᧅ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦋᦴᧈ ᦔᦲ。

  ᦷᦟᧉ ᦍᦳᧂ ᦌᦻᧉ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦩᦱᧄ ᦃᧃ ᦎᦲᦰ ᧞ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦷᦀᧆ ᦷᦑᧅ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱᧇ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦂᦱᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦅᧄ ᦉ ᦈ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ。ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧃᧈ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ,ᦗᦴ ᦔᦳᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧖ ᦷᦎ ᦓᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᦠᦳᧃ ᦏᦾ ᦀᦸᧅᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦈᦹ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ“ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦀᧁ ᦂᧃ ᦞᦱᧈ ᦗᦱ ᦂᧃ ᦔᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ”“ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦕ ᦵᦑᧆ”“ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦀᧁ ᦂᧃ ᦞᦱᧈ ᦗᦱ ᦂᧃ ᦔᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ” ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

(ᦗᧁᧈ ᦆᦻ ᦶᦊᧃᧈ)