new tai | old tai | 中文

ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者:ᦀᦲᦰ ᦵᦊᧉ 时间:2020-12-17 11:25:25

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᧇ ᦗᦲᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧈ、ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦲᧂ、ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦙᦲᧃᧉ ᦆᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦞᧅ ᦈᧅ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᧔᧖ ᦵᦣᦲᧃ,ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ“ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧗ ᦕ ᦂᦱᧃ” ᧞ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ。

  ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦡᧇ ᦗᦲᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ、ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ、ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦡᧇ ᦗᦲᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦴᧈ ᦉᦹᧈ ᦈᦱᧃᧈ、ᦆᦸᧂᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦡᧇ ᦗᦲᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ、ᦆᦸᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦶᦠᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ。ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ,ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦣᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦡᧇ ᦗᦲᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦍᧂ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ、ᦂᦱᧃ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦙ ᦷᦍ ᦶᦚᧆᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ。

(ᦀᦲᦰ ᦵᦊᧉ)