new tai | old tai | 中文

ᦓᦳᧂᧉ ᦉᦲᧃᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦹᧉ ᦶᦟᧅ

作者:ᦍᦱᧂᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ 时间:2020-11-13 09:14:50

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦎᧂᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᦙᦱ,ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦓᦳᧂᧉ ᦉᦲᧃᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ“ᦠᦸᧄ ᦊᦸᧇ ᦶᦍᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦉᦲᧃᧈ ᦵᦉᦲᧈ”,ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦉᦲᧃᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦹᧉ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ。

  ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦳᧂᧉ ᦉᦲᧃᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ“ᦑᦲᧈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ 823”、ᦑᦲᧈ ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈᦌᦹᧉ ᦶᦟᧅ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦌᦹᧉ ᦀᧁ ᦃᧁᧉ ᦉᦱᧃ、ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦡᦾᧉ、ᦓᧄᧉ ᦕᦹᧂᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᧙.᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦀᧁ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᧞ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ。ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦠᦸᧄ ᦺᦑ ᦋᦱᧈ ᦷᦆᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦌᦲᧃᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦚᦳᧂ ᦔᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ、ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ。          (ᦍᦱᧂᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ)