new tai | old tai | 中文

ᦷᦓᧇ ᦎᦸᧈ ᦕᦴᧉ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ

作者:ᦵᦗᦲᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ 时间:2020-11-13 09:07:46

    ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ  ᦓᧃᧉ,ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦺᦃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ  ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᧞ ᦎᦻ ᦺᦔ,ᦕᦴᧉ ᦺᦡ ᦅᦳᧃ ᦓᧃᧉ ᦺᦕ ᦅᦸᧉ ᦊᦱᧃᧉ ᦷᦂ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ,ᦺᦕ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦆᧈ ᦘᦱᧅ ᦈᦱᧅ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ、ᦘᦱᧅ ᦈᦱᧅ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦞᦳᧂ ᦉᦱ,ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦠᦹᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦶᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ、ᦕᦴᧉ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦓᦲᦰ ᧞ ᦎᦻ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ,ᦠᧃ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦺᦕ ᦅᦸᧉ ᦀᦲᦰ ᦡᦴ ᦃᦳᧃ ᦓᦱ。ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦶᦈᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᧞ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ。

  ᦕᦴᧉ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦷᦑᧅ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦊᦱᧇ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦔᦲᧃ ᦐᧅ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦕᦴᧉ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ。ᦕᦴᧉ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦓᦲᦰ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦠᦱᧅ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ,ᦵᦗᦲᧈ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ,ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦈᦲᧂᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦠᦻ ᦺᦔ,ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧁ ᦈᦲᧂᧈ ᦗᦸᧅ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦙᦱ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧁᧈ。

  ᦡᦸᧅᧈ ᦠᦸᧃ ᦠᦳᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦵᦕᧀᧈ ᦅᦲᧈ,ᦂᦱᧃ ᦉ ᦗ ᦗᦸᧅ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦙᦱ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧁᧈ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦎᦸᧈ ᦺᦔ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦵᦗᦲᧂ ᦺᦉ。     (ᦵᦗᦲᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ)