new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦢᦰ ᦺᦃ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ

作者:ᦞᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦶᦌᧂᧉ 时间:2020-11-13 09:07:18

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦈᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦶᦔᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᧃᧉ,ᦑᦸᧂᦰ ᦟᦲᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᧞ ᦞᦱᧈ:“ᦇᦹᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᧁ ᦺᦔ ᦈᦻᧈ ᦺᦉᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦐ,ᦈᦻᧈ ᧟ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ,ᦍᧂ ᦵᦂᦲᧆ ᦺᦞᧉ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ,ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᦲᦰ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦌᧄᧉ,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦅᦸᧉ ᦞᦱᧂ ᦺᦈ ᦠᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᧞。”

ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦋᦲ ᦞᦼ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ,ᦶᦢᦰ ᦺᦃ ᦂᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦢᦰ ᦺᦃ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ。ᦵᦙᦲᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ,ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦲ ᦞᦼ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦋᧃᧈ ᦞᦼ、ᦋᦲ ᦞᦼ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦓᦾᧉ ᦐᦾᧈ,ᦎᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦏᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦁᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ、ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ,ᦗᦸᧂᦰ ᦑᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ、ᦂᦱᧃ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ、ᦂᦱᧃᧉ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ、ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ、ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ、ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ,ᦀᧁ ᦎᦲᧆ ᦊᧂ ᦺᦉᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦌᦳᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ,ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ, ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧇ ᦑᦲᧈ ᦓᧇ ᦵᦣᧆ。

ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ。ᦋᦲ ᦞᦼ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦎᦲᧃᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦞ ᦏᦳ ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦷᦃᧂᧈ,ᦅᧃ ᧞ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦶᦑᧆ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦇᦹᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。ᦀᧁ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦞ ᦏᦳ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦑᦸᧂᦰ,ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ。       (ᦞᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦶᦌᧂᧉ)