new tai | old tai | 中文

 ᦑᦲᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦎᧂᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ

作者:ᦷᦘᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦉᦴᧈ、ᦩᦱᧂᧉ ᦷᦗᧈ 时间:2020-10-13 10:31:40

2b-1 (1).jpg

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦋᦲᧉ ᦒᦸᧃᧉ ᦵᦣᦲ ᦉ ᦗᧁ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ-ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦊᦴᧈ ᦷᦟᧉ ᦵᦑᦲᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦋᦳ ᦉᦱᧂᧉ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ“ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ、ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦟᦱᧉ ᦡᦲ”ᦁᧃ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ、ᦚᦻᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦵᦵᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦷᦆᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦟᦱᧉ ᦌᦱᧃᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧈ ᦍᦱᧃᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦓᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦷᦟᧉ ᦵᦑᦲᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦳ ᦔᦱᧃᧈ。

  ᦷᦟᧉ ᦵᦑᦲᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦁᧃ ᦷᦔᧆ ᦷᦖᧅᧈ ᦷᦠ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦶᦝᧆ ᦑᦽ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᧑,ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦉᦳᧂ。ᦜᦻ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦑᦱᧂ ᦞᦼ、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦵᦵᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦷᦟᧉ ᦵᦑᦲᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦟᦱᧉ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦉᦳᧂ ᦵᦑᦲᧈ。

  ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᧃᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦶᦐᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ,ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᧞ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦙᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ。

  ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦟᦱᧉ ᦱ᧓᧐ ᦅᦳᧃ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ,ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦓᧃᧉ。ᦑᧂ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ,ᦈᧅ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ,ᦠᦹᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ、ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦶᦩᧃᧉ ᦃᦻ ᦺᦡᧉ ᦅᦱᧈ ᦉᦳᧂ。

(ᦷᦘᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦉᦴᧈ、ᦩᦱᧂᧉ ᦷᦗᧈ)