new tai | old tai | 中文

ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦓᦾᧉ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

作者:ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧅ 时间:2020-10-13 10:29:27

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦓᧄᧉ ᦑᦱᧈ ᦃᦱᧄᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᦓᧄᧉ ᦑᦱᧈ ᦃᦱᧄᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦓᦾᧉ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦓᦾᧉ ᦓᦲᦰ ᦎᧂᧉ ᦺᦉᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᧁᧈ ᦛᦱᧂᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ,ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ,ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦺᦓ ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧂᧈ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ。

  ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ“ᦋᦲᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ”,ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦈᦲᧆ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦋᦲᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ,ᦀᧁ ᦷᦠ ᦵᦣᦲᧃ ᦙᦱ ᦞᦱᧈ ᧞ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦋᦲᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ,ᦈᦹ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦌ ᦰᦋᦲᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦐ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦑᦸᧂᦰ,ᦎᦱᧄ ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦀᧁ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦵᦔᧃᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ。ᦋᦲᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦇᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ,ᦺᦡᧉ ᦅᦱᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦺᦓ ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦓᦾᧉ ᦠᧃᧉ,ᦋᦲᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦕ ᦵᦣᦲᧃ ᦙᧃ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦙᦱ ᦵᦔᧃᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ。

  (ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧅ)