new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ“ᦵᦡᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ”

作者:ᦟᦲ ᦋᦲᧃᧈ ᦋᦹᧈ 时间:2020-10-13 10:28:20

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦎᧂᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᦙᦱ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ“ᦵᦡᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ”,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ“ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᧖ ᦕ ᦂᦱᧃ”、ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ“ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᧖ ᦕ ᦂᦱᧃ”ᦵᦣᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᧞ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ,ᦵᦗᦲᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦉᦹᧈ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ、ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦺᦞᧉ。

  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦉᦹᧈ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ“ᦵᦡᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ”ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦅᦹ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦚᦻᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦓᦾᧉ ISO9001,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦓᦾᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦱ᧓᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ。

  ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ、ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ、ᦈᧇ ᦘ ᦶᦑᧆ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ、ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦓᧃᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ,ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ、ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ、 ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ、ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ“ᦵᦡᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ”。ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᧞ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦨᦱᧂ ᦂᦱᧁᧈ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᧞ ᦓᦸᧅ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᧃ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ,ᦀᧁ ᦑᦲᧈ ᧑ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦗᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦃᦻ ᦊᦱ、ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᧒᧐᧒᧘ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧅ。ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᧖᧓᧔ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧅ、ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᧒᧓ ᦵᦣᦲᧃ、ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦑᦲᧈ ᦀᦹᧃᧈ ᧗ ᦵᦣᦲᧃ、ᦖᦴᧈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦱ᧗᧗ ᦵᦣᦲᧃ。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᧓᧐ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧅ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᧓᧖ ᦷᦠ ᦗᦸᧅ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ》᧒ ᦕᦹᧃ,ᦷᦣᧂ ᦶᦏᧄ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᧖ ᦵᦣᦲᧃ、ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ ᧓᧓ ᦵᦣᦲᧃ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧒᧐᧐᧐ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ。

  ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ,ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦁᧃ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ。ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ、ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦃᦸᧂ ᦶᦂᧅᦰ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦎᦱ ᦡᦲ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦗᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧓᧕᧗ ᦋᦸᧂᧈ,ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦇᦹᧃ ᦱ᧖᧘.᧘᧔ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。

  ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ,ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᧃ ᦅᦱᧉ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ。ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ,ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ,ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦩᦱᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᧞ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ。

  ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦜᧁᧉ ᦘᦲᧉ ᦋᦲᧁ ᦋᦲᧃᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ、ᦷᦣᧂ ᦃᦸᧂ ᦺᦓ ᦓᧄᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧃᧉ ᦒ ᦟᦲᧇ ᦊᦱᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦱ᧘ ᦵᦣᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ,ᦊᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦕᦸᧇ ᦶᦋᧆ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ、ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦁᧃ ᦶᦌᧃᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ。ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ,ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦖᦴᧈ ᧑。

(ᦟᦲ ᦋᦲᧃᧈ ᦋᦹᧈ)