new tai | old tai | 中文

 ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ

作者:ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ 时间:2020-08-28 16:03:15

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧑ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ。ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦘ ᦶᦑᧆ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦴ ᦺᦐ ᧓ᦱ.᧓᧘ ᦶᦍᧃᧉ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᧓᧘ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᧗᧐᧔.᧖ ᦙᦴ,ᦶᦙᧃᧈ ᦇᦹᧃ ᧒᧒ᦱᦱ᧐.᧓᧕ ᦶᦍᧃᧉ。ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ,ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦓᦲᦰ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦣᦸᧆ ᦙᦹ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦌᧄᧉ ᧟。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦠᦹᧉ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦓᧃᧉ ᦵᦣᧆ ᦠᦹᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦉᦹᧇᧈ ᦶᦕᧈ《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦉᧃ ᦍᦱ ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ》ᦈᦹ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦺᦕ ᦙᧃ ᦵᦣᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ,ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦨᦱᧂ ᦷᦗᧈ、ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ、ᦶᦔᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃᧉ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᧘ ᦑᦲᧈ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦋᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ,ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦐᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦋᦸᧇ ᦶᦙᧃᧈ。ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦴ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ,ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦵᦉ ᧟,ᦠᦹᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ、ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦔᦳᧂ ᦂᦱᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦑᦸᧂᦰ,ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦙᦹ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ。     (ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ)