new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ

作者:ᦑᦳᧂ ᦌᦹᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ 时间:2020-08-28 16:02:42

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦃᧁᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ,ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦁᧃ“ᦋᦰ ᦣᧂᧉ、ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ”ᦓᧃᧉ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ。

  ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦖᦴᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ、ᦖᦴᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ、ᦖᦴᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦓᧄᧉ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᧞ ᦖᦴᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧔ ᦖᦴᧈ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦵᦣᧆ ᦠᦹᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦶᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦺᦕ ᦙᧃ, ᦎᦱᧄ ᦘ ᦶᦑᧆ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ。ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦟᦱᧈ ᦔᦱᧉ、ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ、ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦔ ᦵᦞ ᦓᦲ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦋᦲᧅ  ᦶᦋᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ、ᦋᦲᧅ ᦶᦋᧂ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ、ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧄᧉ ᦜᦹᧆᧈ ᦂᧁᧈ ᧞ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦶᦠᧂᧈ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦈᦲᧆ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ。

  ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦘᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦶᦍᧂ ᦷᦎ ᦉᦱᧃ ᦠᧇ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ“ᦗᦻ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦀᦸᧃ ᦗᦻ ᦷᦠ ᦙᦸᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦽ”,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ。ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ、ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦱᧈ ᦷᦊᧅᧈ、ᦓᦱ ᦗᦱᧃ ᦋᦴ ᦒᦲ ᧒、ᦢᦱᧃᧉ ᦐᦸᧂ ᦂᦱᧂᧈ、ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᧗ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦲᦰ,ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦡᦲ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ。ᦵᦗᦲᧈ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦗᦻ ᦟᦳᧃ,ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ、ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦣᦲᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦸᧂ ᦷᦃᧂᧈ,ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦂᦱᧃ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦣᦲᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦸᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦍᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦊᦴᧈ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦑᦲᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ,ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦍᧂ ᦷᦎ ᦉᦱᧃ ᦠᧇ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦎᦱ ᦖᦻ ᧞ ᦂᦱᧅ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦷᦟᧇ ᦷᦆᧇ ᦀᧄ、ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦈᧇ ᦘ ᦶᦑᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦈᦹ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ,ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦈᧇ ᦘ ᦶᦑᧆ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧖᧖ᦱ ᦜᧂ ᦵᦣᦲᧃ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᧟ ᧔᧘᧘ ᦜᧂ ᦵᦣᦲᧃ,ᦂᦱᧃᧉ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧗᧔ ᦔᦳᧃ;ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦑᦲᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᧒ ᦜᧂ ᦓᧃᧉ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᧟ ᧞ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ。

(ᦑᦳᧂ ᦌᦹᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ)