new tai | old tai | 中文

ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦺᦑ ᦺᦋᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ

作者:ᦀᦻᧉ ᦷᦞ ᦆᧄ 时间:2020-08-28 16:01:41

  ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧙ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ,ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ,ᦵᦘ ᦺᦘ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦺᦝ ᦎᧁ ᦷᦜᧂ ᦺᦖᧉ ᦜᧁᧈ,ᦟᦱᧄ ᦈᦸᧆ ᦌᧄᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦉ ᦓᦱ ᦓᦱ,ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦎᦻ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦷᦅ ᦟ ᦓᦱ ᦺᦡᧉ,ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦶᦖᧈ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦺᦐ,ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦉᧅᧈ ᦉᧁᧉ ᦖᦸᧂ ᦺᦈ,ᦋᦱᧆ ᦡᦲ ᦷᦂ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。

  ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦺᦐ,ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦓᦱᧂ ᦉᦱᧁ ᧗ ᦍᦲᧂ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦠᧆ ᦓᧄᧉ,ᦀᧁ ᦷᦠ ᦘᦳᧄ ᦶᦝᧆ ᦃᧁᧉ ᦶᦙᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦆᧄ ᦷᦕᧆᧈ ᦀᧁ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦋᦳᧄ ᦗᦴ。ᦵᦙᦲᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦙᦱ,ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦙᦱ ᦷᦕᧆᧈ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦣᧁ。

  ᦕᦴᧉ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦖᦸ ᦊᦱ、ᦒᦱ ᦠᦱᧃ、ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ、ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ。ᦣᧁ ᦔᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦺᦑ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦋᧉ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦓᦲᦰ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦺᦑ ᦢᦱᧃᧉ。ᦠᧇ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᧇ ᦷᦃᧂᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦉᧈ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ。ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦓᦱ,ᦅᧃ ᦙᦲ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦶᦕᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦞᦳᧂ ᦉᦱ ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦠᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦷᦎ ᦺᦑ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ,ᦶᦑᧆ ᦶᦙᧃᧈ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧇ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ、ᦷᦣᧂ ᦃ ᦊᦻ ᦵᦉᧂ ᦱ ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦃ ᦊᦻ ᦵᦉᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦶᦕᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ,ᦷᦎ ᦃᦾᧉ ᦎᦴ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦠᧃ ᦵᦉ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦶᦕᧈ ᦠᦹᧉ ᦺᦑ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦸᧂᦰ。ᦆᦱᧁᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦾᧈ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦝᧂ,ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦃᦾᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦂᧈ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦓᦲᦰ,ᦷᦎ ᦃᦾᧉ ᦀᧁ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦠᦹᧉ ᦺᦑ ᦣᧁ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ。ᦷᦎ ᦃᦾᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ,ᦃᦾᧉ ᦵᦋᦲᧈ ᦺᦈ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ。       

 (ᦀᦻᧉ ᦷᦞ ᦆᧄ)