new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦎᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦎᦱᧄ ᦇᦻᧈ ᦺᦞ

作者:ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦼᧈ 时间:2020-06-23 16:59:27

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᧇ ᦃᦸᧃᧈ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦅᦳᧃ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦔ ᦏᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦎᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ“ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦡᧁ、ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦌᧄᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ”,ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦎᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᧘ ᦞᧃ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᧕ ᦞᧃ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦎᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ,ᦀᧁ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦎᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᧕ ᦞᧃ ᦆᦹᧃ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦏᦹᧂ ᧒ ᦞᧃ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦎᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦆᦹᧂᧈ ᦞᧃ ᦅᦸᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦵᦏᦲᧃᧉ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦟ ᦃ ᦓ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦎᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦎᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦎᦱᧄ ᦇᦻᧈ ᦺᦞ。

  ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ“ᦑᦲᧈ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦎᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ”,ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦕᦴᧉ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦎᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ,ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦺᦖᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ、ᦈᦳᧄᧉ ᦊᦲᧃᧈ、ᦚᦱᧉ ᦶᦕᧁᧈ、ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦗᧁ ᦶᦌᧃ、ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦺᦉᧈ ᦇᦹᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ、ᦶᦔᧂ ᦂᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ  ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦂᦱᧃ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ“ᦑᦲᧈ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ”ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦌᧄᧉ ᦅᧄ ᦵᦡᧁ。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᧒᧙ ᦆᧄᧈ,ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦣᦾᧉ ᧓᧙ ᦵᦣᦲᧃ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ “ᦑᦲᧈ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ”ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ。

 (ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦼᧈ)