new tai | old tai | 中文

ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ

作者:ᦷᦘᧂᧉ ᦜᦴᧈ ᦶᦊᧃᧈ 时间:2020-06-23 16:58:59

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦙᦲ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦖᦴᧈ ᧑ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱᦶᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ ᦑᦲᧈ ᧕ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦠᧃᧉ。ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᧞ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧉ ᦍᦱᧂ ᦵᦗᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦈᦱᧃᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦺᦔ  ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。

  ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᧕ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ,ᦣᧇ ᦝᧂ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱᦶᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦌᧄᧉ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ,ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦋᦻᧉ ᦃᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ。

  ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦑᦸᧂᦰ ᦏ ᦜᦱ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦣᦲᧄ ᦑᦱᧂ ᦓᧃᧉ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦺᦔ ᦷᦗᧇ ᦺᦉᧈ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ,ᦝᧂ ᦅᧄ ᦕᦴᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦠᦱᧄᧉ ᦉᦸᧃ,ᦢᧁᧈ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ;ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦙᦲ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦓᦲᦰ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦉᧃ ᦍᦱ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ;ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦙᦱ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦵᦣᦲᧃ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦠᧇ ᦔᦱᧅ ᦎᦴ、ᦔᦸᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦈᦹ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ;ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦌᧁ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦞᧉ、ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦊᦸᧅᧈ、ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦵᦟᧀ、ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ ᦠᦹᧉ ᦋᦱᧂᧉ、ᦊᦱᧈ ᦅᧂᧈ ᦊᦱᧈ ᦝᦱᧁᧉ,ᦶᦟᧃᧈ ᦗᦻᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦶᦐᧃᧉ,ᦖᦴᧈ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦹᧃᧈ ᦵᦉᧂ ᦖᦱ ᦠᧁᧈ,ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦖᦴᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦂᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦓᧃᧉ ᦷᦅᧃ ᦀᧁ ᦖᦱ ᦺᦔ ᦙᧆ ᦑᦲᧈ ᦀᦹᧃᧈ,ᦊᦱᧈ ᦀᧁ ᦖᦱ ᦙᧆ ᦺᦞᧉ ᦵᦣᦲᧃ;ᦺᦘᧈ ᦖᦴᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ ᦓᧃᧉ,ᦊᦱᧈ ᦓᦳᧂᧈ ᦵᦉᦲᧉ ᦁᧃ ᦉᦲ ᦵᦣᦲᧈ ᦓᧃᧉ,ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦍᦸᦰ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦙᦱ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦻ ᦣᦲᧄ,ᦙᦲ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦣᦾ ᦎᦲᧃ ᦋᦱᧂᧉ ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦃᦲᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

(ᦷᦘᧂᧉ ᦜᦴᧈ ᦶᦊᧃᧈ)