new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

作者:ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦷᦗᧉ、ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦷᦆᧉ 时间:2020-06-23 16:57:50

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦃᧁᧉ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦋᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦖᦴᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦕᦴᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦎᧂᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᦱ᧗ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᦱ᧙ ᦆᧄᧈ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦱᦱ ᦑᦲᧈ ᧕᧘ ᦵᦣᦲᧃ ᧞ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧔ ᦵᦣᦲᧃ。ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ“᧒ ᦢᧁᧈ ᦃᦲ ᧓ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ”,ᦂᧄ ᦑᦹ ᦖᧃᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦈᦸᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᧞ ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦓᧃᧉ。

ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦱᧂ ᦞᧃᦕᦴᧉᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ  ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ,ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦚᦻᧈ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᧞ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦈᦹ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᧟ ᦓᧃᧉ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦠᦹᧉᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ。(ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦷᦗᧉ、ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦷᦆᧉ)