new tai | old tai | 中文

ᦌᦳᧂᧈ ᦶᦋᧂᧈ ᦌᦲᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ

作者:ᦈᧁᧈ ᦵᦑᦲᧉ ᦝᦱᧂᧈ、ᦵᦋᧉ ᦶᦘᧁᧈ 时间:2020-06-23 16:41:11

ᦌᦳᧂᧈ ᦶᦋᧂᧈ ᦌᦲᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦉᦹᧈ ᦊᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᧒ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᧖᧗ ᦜᧅ。ᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ ᦌᦳᧂᧈ ᦶᦋᧂᧈ ᦌᦲᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦉᦹᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦇᦹᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦕᦹᧃ ᦒᦲ ᧑ ᦙᦱ,ᦂᦱᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦂᧃ ᦅᦸᧉ ᦶᦩᧃᧉ ᦎᦲᧆ ᦶᦣᧇ ᦂᧃ ᦙᦱ ᦐᧂᧉ ᦙᦹᧉ ᦐᧂᧉ ᦞᧃ。᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦌᦳᧂᧈ ᦶᦋᧂᧈ ᦌᦲᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦉᦹᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦞᧂ ᦓᦾᧉ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ。

  ᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ ᦙᦱ,ᦌᦳᧂᧈ ᦶᦋᧂᧈ ᦌᦲᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦉᦹᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦇᦹᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᧞ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦸᧂᦰ ᦱ᧕ ᦋᦸᧂᧈ,ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧘ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。ᦺᦓ ᦐᦲᧉ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᧔ ᦋᦸᧂᧈ,ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧔᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ;ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧕ ᦋᦸᧂᧈ,ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦱ᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ;ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦵᦋᦲᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᧕ ᦋᦸᧂᧈ,ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᧕᧘ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᧞ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦱ᧕ ᦋᦸᧂᧈ ᦓᧃᧉ,ᦙᦲ ᦱᦱ ᦋᦸᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ,᧔ ᦋᦸᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ,ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦂᧄ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᧔ ᦑᦲᧈ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ。

  ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦇᦹᧃ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᧞ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦗᦸᧂᦰ ᦜᦸᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᧒ ᦗᧃ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦻ、ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᧔ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᧒᧒ ᦙᦲ、ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦉᦻ ᦎᦱ ᦞᧃ ᧘᧗ ᦀᧃ、ᦵᦟᧂᧉ ᦠᦱᧃᧈ ᧖ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦷᦎ,ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦀᦱᧁᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦶᦋᧃᧈ ᦷᦅ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧖᧗ ᦙᦴ,ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦕᦱᧄ ᦷᦜᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦕᧅ ᧔᧐ ᦕᦱᧄ、ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦂᦱᧆ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦑᦲᧈ ᧑ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦋᦱᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᧑。

  ᦌᦳᧂᧈ ᦶᦋᧂᧈ ᦌᦲᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦉᦹᧈ ᧞ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᧒ ᦚᦻᧈ ᧒ ᦗᦻ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦂᧃ。ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦙᧁᧉ ᦅᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦵᦊᧈ ᦵᦉᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦌᦳᧂᧈ ᦶᦋᧂᧈ ᦌᦲᧈ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ;ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦆᦻ ᦶᦋᧁᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦈᦲᧈ ᦁᧂᧉ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦖᧈ、ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧒ ᦗᦸᧅ,ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ、ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ,ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦌᦳᧂᧈ ᦶᦋᧂᧈ ᦌᦲᧈ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦡᦲ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᧓ ᦵᦡᦲᧃ ᦏᦹᧂ ᧖ ᦵᦡᦲᧃ,ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ。ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦵᦟᦲᧅ ᦀᧁ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᧗ ᦅᦳᧃ ᦺᦔ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦱ᧐ ᦅᦳᧃ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦌᦳᧂᧈ ᦶᦋᧂᧈ ᦌᦲᧈ。

  ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦶᦋᧂᧈ ᦌᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ,ᦂᦱᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ ᦠᦱᧂ ᦔᦲ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧖ ᦅᦸᧉ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦌᧄᧉ。

(ᦈᧁᧈ ᦵᦑᦲᧉ ᦝᦱᧂᧈ、ᦵᦋᧉ ᦶᦘᧁᧈ)