new tai | old tai | 中文

ᦎᦱ ᦷᦙ

作者:ᦟᦲᧃᧉ ᦉᦲᧁᧈ ᦍᦲᧃᧈ 时间:2020-06-23 16:40:11

 ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦩᦻ ᦆᧄ,ᦵᦣᧆ ᦺᦣᧈ ᦶᦔᧂ ᦓᦱ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦩᦻ ᦵᦣᧆ ᦌᧄᧉ。ᦀᧁ ᦩᦻ ᦺᦏ ᦓᦱ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦵᦉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦺᦔ ᦜᦻ ᦍᧂ ᦺᦡᧉ ᦺᦞᧉ ᦶᦣᧂ ᦘᦸᧂᧈ;ᦺᦏ ᦓᦱ ᦅᦸᧉ ᦺᦏ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ,ᦡᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦕᦳᧂ ᦡᦲ,ᦟᦳᧄ ᦅᦸᧉ ᦟᦸᧂᧉ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ。ᦺᦋᧉ ᦩᦻ ᦺᦏ ᦓᦱ ᦓᦲᦰ ᦙᦴ ᦺᦐ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦣᦾᧉ ᧒᧐ ᦶᦍᧃᧉ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦑᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦠᦳᧄ ᦊᦴᧈ。

 ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ,ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦕ ᦵᦟᧂᧉ ᦩᦻ ᦵᦠᦲᧃᧉ。ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦩᦻ ᦓᦲᦰ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦅᦳᧃ ᦀᧁ ᦺᦔ ᦔᦾᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦂᦲᧃ ᦊᦱᧉ,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦍᦲᧃ ᦌᦳᧅ ᦌᧅ,ᦈᦲᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦆᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦵᦠᦲᧃᧉ。ᦑᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦃᧁ ᦵᦟᧂᧉ ᦊᦴᧈ,ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦃᧁ ᦍᧂ ᦀᧁ ᦩᦻ ᦙᦱ ᦺᦏ ᦓᦱ ᦊᦴᧈ。

 ᦵᦣᦲᧃ ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄᦙᦲ ᦓᦱ ᧓ ᦙᦴ、ᦺᦣᧈ ᧒ ᦙᦴ。ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦅᦸᧉ ᦺᦆᧈ ᦈᦱᧂᧉ ᦩᦻ ᦙᦱ ᦺᦏ ᦠᦹᧉ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦑᦱᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦆᧈ ᦵᦉ ᦇᦹᧃ ᦣᦾᧉ ᧒᧐ ᦶᦍᧃᧉ ᦓᧃᧉ,ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦞᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦇᦹᧃ ᦙᦱ ᦵᦃᧈ。

 ᦵᦙᦲᧈ ᧔ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ,ᦀᦱ ᦺᦗᧉ ᦉᦱᧄ ᦈᦸᧉ ᦷᦟᧆ ᦎᧄ ᦺᦉᧈ ᧞ ᦎᦻ ᦵᦉ ᦺᦔ,ᦟᦴᧅ ᦍᦲᧂ、ᦟᦴᧅ ᦋᦻ ᧞ ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦊᦴᧈ ᦐᧂᧉ ᦂᧃ ᦺᦞᧉ。ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧈ,ᦍᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦶᦙᧈ,ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦊᦱᧇ ᦓᦲᦰ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦺᦕ ᦅᦸᧉ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦺᦡᧉ ᦌᧄᧉ ᧞。

 ᦙᦲ ᦞᧃ ᧑ ᦂᦱᧂ ᦞᧃ,ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦺᦏ ᦓᦱ ᦊᦴᧈ。ᦩᦻ ᦁᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦔᦲ ᦓᧃᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦣᦴᧉ ᦢᦱᧈ ᦶᦣᧂ ᦈᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦞᧉ,ᦅᦾᧈ ᦅᦾᧈ ᦺᦏ ᦓᦱ ᦊᦴᧈ。ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦜᧂ ᦊᦲᧇ ᦺᦏ ᦅᦾᧈ ᦅᦾᧈ ᦵᦑᧁ ᦋᦸᧄ ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦾᧈ ᦉᧂ,ᦡᦽᧉ  ᦑᦲᧈ ᦶᦑᧉ,ᦵᦖᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᧞,ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦆᦹᧃ ᦵᦣᧆ ᦺᦞ ᦶᦏᧄ,ᦣᦸᧂᧉ ᦺᦉᧈ ᦩᦻ ᦶᦣᧂ ᦶᦣᧂ,ᦆᦹᧃ ᦀᧁ ᦆᦸᧃᧉ ᦵᦉᧉ ᦝᦱᧆ ᦩᦻ。ᦩᦻ ᦏᧁᧉ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦷᦟᧆ  ᦶᦟᧃᧈ ᦺᦔ ᦺᦞ ᦺᦞ,ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦑᦽ ᦢᧁᧈ ᦵᦃᦲᧆ ᦷᦟᧆ ᦗᦰ ᦟᦱᧆ ᦑᦱᧁᧈ ᦺᦔ,ᦅᦳᧃᧈ ᦺᦔ ᧞ ᦗᦸ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦉᧂ。ᦍᧂ ᦶᦆᧃ ᦈᦸᧉ ᦖᦴᧈ ᦵᦣᧆ ᦓᦱ ᦺᦂᧉ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ ᦠᧃ ᦺᦉᧈ,ᦉᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。

 ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦎᦹᧃᧈ  ᦙᦱ ᧟,ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦑᦸᧂᦰ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦵᦠᦲᧃᧉ,ᦎᦱ ᦢᦸᧆᧈ ᦺᦔ ᦵᦠᦲᧃᧉ。ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦺᦈ ᧞ ᦣᦸᧂᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦢᦱᧉ ᦢᦱᧉ ᦊᦴᧈ,ᦞᦱᧈ:“ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᧞ ᦎᦱ ᦢᦸᧆᧈ ᦺᦔ ᦣᦱ?ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦱ ᦢᦸᧆᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᧞!ᦎᦱ ᦢᦸᧆᧈ ᧟ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦡᦲ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦣᦱ?......”ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ ᦖᦴᧈ ᦊᦴᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ ᦌᦸᧇ ᦶᦌᧇ ᦂᧃ ᦞᦱᧈ:“ᦀᦻᧉ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦙᧁ ᦺᦔ ᦅᦱ,ᦅᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦓᦲᦰ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦞᦱᧈ ᦀᧁ ᦣᦱᧈ?”

 ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦎᦱ ᦓᦲᦰ,ᦵᦣᦲᧃ ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦃᧁ ᦷᦆ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦺᦔ ᦃᦻ ᦌᧄᧉ,ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᧄ ᧟,ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦚᦱ ᦌᧂᧉ ᦂᧁᧈ ᦺᦞᧉ ᧔ ᦶᦈᧂᧈ,ᦵᦢᦲᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦈᦸᧉ ᦖᦱᧅ ᦵᦠᧇ ᦷᦎᧅ ᦺᦉᧈ ᧞ ᦷᦣᧈ ᦺᦞᧉ ᦌᧄᧉ,ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦓᦲᦰ ᦚᦳᧃ ᦷᦣᧈ,ᦶᦡᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦓᦲᦰ ᦟᦳᧄ ᦏᦸᧉ。ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦎᦱ ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦊᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦠᦻ,ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦐᦲᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦺᦞᧉ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ。

 ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦎᦱ ᦷᦙ ᧟,ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦁᧃ ᦁᦱ ᦍᦴ ᦺᦡᧉ ᧖᧐ ᦔᦲ ᦔᦻ ᦓᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᦅᦱᧈ ᦗᦸᧅ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦶᦏᧄ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦐᦳᧄᧈ ᧞,ᦢᦱᧈ ᦶᦣᧂ ᦅᦸᧉ ᦷᦀᧃᧉ ᦺᦔ。ᦍᧂ ᦶᦆᧃ ᦟᦴᧅ ᦍᦲᧂ ᦁᧃ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ ᦌᦴᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦋᦻ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦓᧃᧉ ᦣᦴᧉ ᦅᧄ ᦅᦳᧃ ᦺᦞᧉ ᦘᦸᧂᧈ,ᦊᦴᧈ ᦺᦞᧉ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦀᦲᦰ ᦔᦴᧈ ᦀᦲᦰ ᦍᦱᧈ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ。

 ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦎᦱ ᦢᦸᧆᧈ ᧟,ᦓᦱ ᧓ ᦙᦴ、ᦺᦣᧈ ᧒ ᦙᦴ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦙᦱ ᦷᦔ、ᦚᦳᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦵᦝᧀᧉ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ,ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦓᦱ、ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ、ᦷᦏᧈ ᦡᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦔ。ᦟᦴᧅ ᦺᦔ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ ᦆᦹᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦇᦹᧃ。ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦅᦱᧈ ᦎᦱ ᦢᦸᧆᧈ ᦺᦔ,ᦑᧂ ᦷᦠ ᦅᦸᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᦲ ᦶᦎᧅᧈ ᦺᦔ ᦵᦠᦲᧃᧉ。

 ᦵᦣᦲᧃ ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦃᧁ ᦔᦲᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦔ。

 ᦵᦌᧉ ᦍᧂᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦒᦲ ᧑ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦀᧁ ᦵᦣᦲᧃ ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ 。ᦵᦌᧉ ᦍᧂᧉ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦒᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ。

 ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦵᦌᧉ ᦍᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᧞ ᦌᦳᧃᧈ ᦋᦹᧈ ᦌᦴᧈ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ,ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦎᦸᧈ ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ:“ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦙᦱ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦎᧂᧉ ᦐᦲᧉ ᦺᦔ ᦓᦲᦰ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦉᦴ ᦈᧁᧉ,ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦠᦱ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦤᦸᦰ,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦅᦾᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ。”

 ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦐᦱᧉ ᦋᧅ ᦺᦞᧉ ᧞ ᦞᦱᧈ:“ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦖᦴᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦙᦱ。ᦵᦙᦲᧈ ᦖᦴᧈ ᦒᦲ ᧑ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦓᦱ ᧞ ᦺᦣᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ,ᦀᧁ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ;ᦩᦻ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ;ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦇᦻ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ ᦁᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦠᦹᧉ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦈᦸᧉ ᦃᧁ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦌᧄᧉ。ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦙᦱ ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦑᦸᧂᦰ。ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦂᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦉᧂ,ᦔᧁᧈ ᦡᦻ ᦺᦞᧉ,ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦡᦲ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᧃᧉ ᦣᦱ。ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦆᦹᧃ ᦞᦱᧈ ᧓ ᦞᦱᧈ ᧔, ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦺᦈ ᦺᦖᧉ ᧞ ᦀᧁ ᦶᦝᧆ ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦑᦸᧂᦰ。ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᧟ ᦵᦍᦲᧄ ᦺᦈ ᧞ ᦞᦱᧈ ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᦱᧈ?ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦏᦱᧄ ᦞᦱᧈ ᦙᦲ ᦶᦑᧉ ᦣᦱᧈ?ᦃᧁ ᦞᦱᧈ ᦙᦲ ᦶᦑᧉ,ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦓᦱ。

 ᦵᦁᦲ!ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦟᦹᧄ ᦶᦑᧉ ᦂᦲᦰ ᦓᦲᦰ,ᦔᦲᧃ ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦓᦱ ᦁᧃ ᦙᦴ ᦺᦐ ᧓᧐ ᦶᦍᧃᧉ ᦓᧃᧉ,ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦅᦹᧆ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦌᧄᧉ……ᦟᦳᧃ ᦙᦱ,ᦃᧁ ᦑᦱᧃ ᦀᧁ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᦱ ᦠᦹᧉ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦵᦎᧅ ᦷᦠ ᦶᦙᧈ ᦙᦹ,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦞᦱᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᦱᧈ?ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦎᧅ!ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦞᦱᧈ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦃᧁ,ᦗᦻ ᦟᦳᧃ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦎᧅ ᦷᦠ ᦶᦙᧈ ᦙᦹ ᦵᦠᦲᧃᧉ。” 

ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦆᦹᧃ ᦞᦱᧈ ᦶᦏᧄ:“ᦟᦳᧃ ᦙᦱ,ᦆᦹᧃ ᦙᦱ ᦶᦏᧄ ᦖᦴᧈ ᧑,ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦗᦱ ᦚᦳᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦵᦝᧀᧉ、ᦎᦳᧃᧉ ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ、ᦺᦂᧈ ᦓᦾᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ。ᦑᦱᧄ ᦙᦱ,ᦷᦋᧈ ᦂᧃ ᦷᦎᧇ ᦔᦳᧂᧈ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦗᦻᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦠᦲᧃᧉ……ᦵᦣᧆ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ ᦙᦱ,ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦉᧂ,ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᧞……”

 ᦵᦌᧉ ᦍᧂᧉ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦝᧂ ᧟ ᦺᦈ ᦅᦸᧉ ᦐᧅ ᦙᦱ ᦌᧄᧉ,ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ:“ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦵᦠᦲᧃᧉ,ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦈᧅ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦉᦴ ᦈᧁᧉ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧞。ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦺᦕ ᦷᦎᧅ ᦟᦳᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦉᧅ ᦅᦳᧃ ᧞,ᦷᦎ ᦈᧁᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦋᦲᧈ ᦺᦈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ,ᦷᦎ ᦈᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦃᧃ ᦎᦲᦰ。”

 ᦵᦌᧉ ᦍᧂᧉ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᧟,ᦎᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ:ᦷᦠ ᦒᦲ ᦓᦲᦰ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦶᦎᧄᧈ,ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦕᦴᧉ ᦵᦉ ᦁᦳᧂ ᦅ;ᦑᦱᧄ ᦙᦱ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ;ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ“ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ  ᦵᦡᧁ ᦂᧃ”ᦓᧃᧉ,ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦺᦔ ᦏᦱᧄ ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ,ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦞᦱᧈ:“ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦑᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ“ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ”ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᦠᧃᧉ?ᦺᦔ ᦂᦲᧃ ᦟᦳᧄ ᦣᦱᧈ?ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦓᦲᦰ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦓᦱ ᦙᦲ ᦺᦣᧈ,ᦵᦣᧆ ᦌᦹ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦃᧁᧉ ᦂᦲᧃ ᦊᦴᧈ。ᦵᦌᧉ ᦍᧂᧉ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦠᦹᧉ ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ。

 ᦂᦱᧃ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᧒、᧓ ᦋᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦵᦌᧉ ᦍᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦅᧂᧈ ᦺᦔ ᦅᧂᧈ ᦙᦱ。ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ,ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ,ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦖᦱᧅ ᦃᦱᧂᧈ ᦕᧆ ᦺᦔ ᦕᧆ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦌᧁ ᦅᧄ ᧟。ᦙᦾᧈ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ,ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦅᧄ ᦉᧂ。

 ᦵᦌᧉ ᦍᧂᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ,ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦙᦱᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦂᧁᧈ ᧟ ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ。ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦞᦱᧈ ᦙᦱᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᧞,ᦙᦱᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᧟ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ  ᦑᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦡᦲ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦐ?

 ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄᦞᦱᧈ ᦅᦸᧉ ᦶᦙᧃᧈ ᦊᦴᧈ,ᦵᦣᦲᧃ ᦙᦱᧂᧉ ᧟,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦇᦹᧃ ᦶᦔᧂ ᦶᦏᧄ,ᦈᧅ ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦑᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦐ?ᦞᦱᧈ ᦺᦔ ᦞᦱᧈ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦇᦹᧃ ᦓᧃᧉ ᧞。

 ᦵᦌᧉ ᦍᧂᧉ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦅᦸᧉ ᦠᦱ ᦵᦉᧁᧈ,ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦙᦱ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ。ᦶᦟᧃᧈ ᦐᦲᧉ ᦶᦟᧃᧈ ᦐᦱᧉ,ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦺᦡᧉ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᧓ ᦵᦣᦲᧃ,ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦠᧅᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᧓ ᦖᦹᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦾᧉ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦂ ᦡᦱᧆ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ。ᦵᦌᧉ ᦍᧂᧉ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦞᦱᧂ ᦺᦈ ᦙᦱ ᦘᦸᧂᧈ ᦵᦠᦲᧃᧉ。ᦑᦱᧄ ᦙᦱ,ᦑᦱᧃᧈ ᦆᦹᧃᧈ ᦺᦔ ᦠᦱ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ,ᦺᦔ ᦠᦱ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦈᦲᧂᧈ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦴ ᦑᦱᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ ᦉᧂ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦶᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦖᧈ。

 ᦂᦱᧃ ᦌᦹᧉ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ、ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ、ᦵᦜᧅ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦵᦌᧉ ᦍᧂᧉ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ ᦌᧄᧉ。᧔ ᦵᦡᦲᧃ ᦙᦱ,ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦶᦃᧅᧈ ᦁᧃᦙᦱ ᦶᦀᧁᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦏᧂ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ。ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦅᦸᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦏᦱᧄ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦌᧄᧉ。

 ᦵᦙᦲᧈ ᦈᧅ ᦺᦂᧉ ᦣᦸᧆ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦠᦸᧉ ᦓᧃᧉ,ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦃᧁ ᦑᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦆᦻᧉ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦖᧈ ᧟。

 “ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ……”ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦝᧂ ᦵᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦣᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦌᧉ ᦍᧂᧉ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦙᦱ ᦵᦠᦲᧃᧉ,“ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ,ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦴ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦷᦋ ᦺᦕ ᦙᦱ ᦣᦱ。”ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦏᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦺᦕ ᦣᦱ?

 ᦵᦌᧉ ᦍᧂᧉ ᦌᦴᧉ ᦈᦲᧈ ᦞᦱᧈ:“ᦷᦎ ᦈᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦆᧈ ᦠᧃ ᦕᦴᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦷᦎ ᦈᧁᧉ ᦣᦱᧈ?ᦞᧃ ᦓᦲᦰ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦃᧁ ᦙᦱ ᦌᧄᧉ ᦵᦠᦲᧃᧉ。”

 ᦵᦁᦲ!ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦅᧂᧈ ᦍᦻᧉ ᦃᦱ ᦺᦔ ᦣᧇ ᦶᦃᧅᧈ,ᦅᧂᧈ ᦷᦟᧂᧈ ᧞ ᦗᦰ ᦟᦱᧆ ᦑᦱᧁᧈ ᦺᦔ,ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦠᧃ ᦺᦉᧈ ᦅᧂᧈ ᦺᦔ ᦣᧇ ᦀᧁ,ᦙᦹ ᦢᧁᧈ ᦶᦑᧃ ᦵᦃᦲᧆ,ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦑᦱᧁᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦶᦓᧃ ᦵᦉᧂ “ᦵᦗᦲᧂᧉ ”ᦅᧄ ᧑,ᦝᧂ ᦅᦱᧈ ᦵᦉᧂ ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦣᦴᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᦲ ᦵᦈᧇ ᦶᦑᧉ ᦵᦈᧇ ᦓᦱᧈ。ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦅᧂ ᦺᦔ ᦈᦳᧂ ᦶᦃᧃ ᦑᦱᧃᧈ,ᦞᦱᧈ ᦅᦾᧈ ᦘᦸᧂᧈ ᦤᦸᦰ。

 ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦶᦈᧃᧈ ᦟᦳᧅ ᦙᦱ,ᦉᧅ ᦉᦻᧈ ᦷᦠ ᧒ ᦅᧄ,ᦑᦸᧂᦰ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᧞ ᦞᦱᧈ,ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦋᦱᧆ ᦐᦳᧄᧈ ᧞!ᦵᦌᧉ ᦍᧂᧉ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦞᦱᧈ:“ᦙᦱ ᦤᦸᦰ,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦡᦲ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ,ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦠᧅᧈ,ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ ᦈᧁᧈ ᦋᦳᧂ,ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦩᦱᧂᧉ ᦋᦳᧂ……”ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦅᧂᧈ ᦺᦔ ᦊᦲᧇ ᦙᦹ ᦐᧂᧉ ᦅᦳᧃ,ᦺᦓ ᦷᦉᧇ ᦞᦱᧈ ᦅᦱᧈ ᦅᧄ ᧒ ᦃᦸᧉ:“ᦍᦲᧃ ᦡᦲ、ᦍᦲᧃ ᦡᦲ”,ᦵᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦉᦻ ᦺᦞᧉ ᦌᧄᧉ。

 ᦵᦌᧉ ᦍᧂᧉ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦞᦱᧈ:“ᦍᧂ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᧑,ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦷᦎ ᦈᧁᧉ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦵᦠᦲᧃᧉ,ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦷᦎ ᦈᧁᧉ。”ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦣᧇ ᦀᧁ ᦂᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧉ ᦇᦹᧃ,ᦙᦹ ᦗᦸ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦉᧃᧈ ᦉᦻ ᦉᦻ,ᦔᦹᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧉ ᦇᦹᧃ,ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦞᦱᧈ:“ᦙᦲ ᦑᧂ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᧒ ᦗᧃ ᦣᦱᧈ!”,ᦑᦱᧃᧈ ᦊᦲᧇ ᦀᧁ ᦙᦹ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦞᦱᧈ:“ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ,ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦉᧂᧉ。”ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦉ ᦎᦸᧃᧉ ᦣᦱᧃᧈ ᦺᦈ,ᦓᧄᧉ ᦎᦱ ᦅᦸᧉ ᦟᧂ ᦟᦲᧂ ᦐᦽᧈ ᦺᦞᧉ……

 ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦵᦌᧉ ᦍᧂᧉ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦱ ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ,ᦞᦱᧈ:“ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ,ᦎᦱ ᦷᦎ ᦈᧁᧉ?”

 ᦀᦱᧁ ᦉᦱᧄ ᦏᦱᧄ:“ᦎᦱ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ?ᦁᦽ ᦁᦽ,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦡᧉ ᦠᧃ ᦵᦠᦲᧃᧉ,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦡᧉ ᦠᧃ ᦶᦑᧉ!”

 ᦑᧂ ᦜᦻ ᦑᦸᧂᦰ ᦐᦱᧉ ᦂᧃ ᧞ ᦷᦃ ᦊᦴᧈ……  

(ᦟᦲᧃᧉ ᦉᦲᧁᧈ ᦍᦲᧃᧈ)