new tai | old tai | 中文

ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ

作者: ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ 时间:2020-06-23 16:36:45

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦑᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᧔ ᦑᦲᧈ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦺᦡᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ。

  ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦟᦳᧅ ᧔ ᦚᦻᧈ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ:᧑ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦠᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᧔ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧃᧉ。᧒ ᦓᦲᦰ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦋᦴ、ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ,ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦅᧄ ᦅᦹᧆ ᦅᧄ ᦘᦸᧂ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦓᧃᧉ。᧓ ᦓᦲᦰ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᧔ ᦑᦲᧈ、ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ,ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦂᦱᧃ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。᧔ ᦓᦲᦰ ᦶᦏᧉ ᦢᦱᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦎᧂᧉ ᦖᧃᧉ ᦃᧃ ᦎᦲᦰ,ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦚᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦶᦑ ᦆᧄ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。              (ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ)