new tai | old tai | 中文

ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ

作者:ᦌᦲᧉ ᦍᦳᧂ ᦶᦌᧂᧉ 时间:2020-06-23 16:35:58

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦂᦲᧁᧈ ᦂᦸᧅᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦆᦸᧅ ᦖᦴ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦹᧂ ᦂᦲᧁᧈ ᦂᦸᧅᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ。

  ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦆᦸᧅ ᦖᦴ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᦳᧂᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦶᦎᧃᧈ ᦞᦱᧂ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦏᦻ ᦠᦹᧉ,ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧒᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧘᧒ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦹᧂ ᧔᧗ ᦵᦣᦲᧃ,ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦂᧄ ᦌᧄᧉᦋᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ 。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦆᦸᧅ ᦖᦴ ᦓᦲᦰ ᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦺᦗ,ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ,ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦂᦲᧁᧈ ᦂᦸᧅᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦶᦑᧆ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ。ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦇᦹᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦍᧂ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦓᧃᧉ,ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦹᧂ ᦈᧅ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ  ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ。

  ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦙᦱ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦹᧂ,ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦇᦹᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦶᦎᧃᧈ ᦞᦱᧂ,ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ、ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦶᦔᧂ、ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦆᦸᧅ ᦖᦴ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦶᦔᧂ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦠᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦁᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦌᧄᧉ。

(ᦌᦲᧉ ᦍᦳᧂ ᦶᦌᧂᧉ)