new tai | old tai | 中文

ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦠᦹᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦺᦏᧈ ᦡᦲ ᦙᦱ

作者:ᦀᦲᦰ ᦶᦉᧂ ᦀᦲᧃᧈ、ᦷᦟᧂᧉ ᦍᧁᧉ 时间:2020-06-23 16:32:37

2b-2 (1).jpg

ᦷᦍᧅ ᦡᦲᧃ ᦌᦻ,ᦉᦳᧃ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ,ᦜᦸᧈ ᦺᦎᧉ ᦟᦱᧂᧈ......ᦺᦘᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦽᧉ ᦶᦂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦋᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦑᦹᧅ ᦅᧂᧈ ᦜᦸᧈ ᦺᦎᧈ ᦟᦱᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦍᦰ ᦍᦰ,ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ“ᦜᦸᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᧂ ᦣᦾᧉ ᦢᦱᧃᧉ”。

  ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦀᦲᦰ ᦀᦲᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦺᦈ ᧞ ᦞᦱᧈ:“ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦶᦎᧈ ᦺᦡ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦺᦆᧈ ᦜᦸᧈ ᦺᦎᧉ ᦟᦱᧂᧈ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦇᦹᧃ,ᦟᦱᧅ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦏᦹᧂ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᦲᦰ ᧞。ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦡᦲ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ,ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᧓ ᦑᦳᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ,ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦀᦸᧅᧈ ᦡᦲᧃ ᦌᦻ,ᦺᦎᧈ ᦟᦱᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦜᦸᧈ ᦡᦲ ᦵᦠᦲᧃᧉ。ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦺᦎᧉ ᦟᦱᧂᧈ ᦜᦸᧈ ᦡᦲ ᧟,ᦞᧃ ᦐᦱᧉ ᦙᦱ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦅᦸᧉ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦵᦠᦲᧃᧉ。”

  ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦽᧉ ᦶᦂᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦔ ᦟᧂ,ᦑᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦙᦲ ᧔᧒ ᦵᦣᦲᧃ ᦣᦾᧉ ᧗᧖ ᦅᦳᧃ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦙᦲ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦱ᧐ ᦵᦣᦲᧃ ᧓᧒ ᦅᦳᧃ。ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦜᦸᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ、ᦆᦳᧄᧉ ᦵᦣᦲᧃ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦜᦸᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ、ᦜᦸᧈ ᦺᦎᧉ ᦟᦱᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ。ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ,ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦀᦸᧅᧈ ᦡᦲᧃ ᦌᦻ,ᦀᧁ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦺᦡᧉ ᧖᧓ ᦑᦳᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᧒ᦱ ᦵᦣᦲᧃ ᦜᦸᧈ ᦺᦎᧉ ᦟᦱᧂᧈ、ᦜᦸᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧔ ᦵᦣᦲᧃ ᦱ᧖ ᦅᦳᧃ ᦺᦡᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦌᧄᧉ。

  ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦽᧉ ᦶᦂᧉ ᦀᦻᧉ ᦈᦸᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ:“ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦀᧁ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦠᦹᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ,ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦜᦸᧈ ᦡᦲ ᦌᧄᧉ ᦵᦠᦲᧃᧉ。ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ、ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦕ ᦡᧇ ᦊᦸᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ,ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦺᦏᧈ ᦡᦲ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉ ᦷᦣᧇ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ。ᦵᦑᧄ ᦙᦱ,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦠᦹᧉ ᦋᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦟᦱᧉ ᦙᦴᧉ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦃᦻ ᦝᧃ ᦟᦱᧉ ᦙᦴᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ。”

(ᦀᦲᦰ ᦶᦉᧂ ᦀᦲᧃᧈ、ᦷᦟᧂᧉ ᦍᧁᧉ)