new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ

作者:ᦆᦴᧉ ᦋᦹ ᦆᦱᧃᧉ 时间:2020-05-13 17:39:12

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᧒᧙ ᦆᧄᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦉᦹᧈ ᧞ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ。

  ᦘᦸᧄᧉ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦠᧃᧉ,ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦵᦟᧂᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦆᧂᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ、ᦋᦸᧃᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦋᦸᧃᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᧞ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ ᦡᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ。ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧞ ᦖᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦊᦱᧉ ᦈᦲᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦌᦱᧁ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ、ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦓᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦉᦳᧇ ᦘᦱᧇ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦵᦑᧁ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᧞ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ, ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ,ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᧞ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ:᧑ ᦓᦲᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦊᦱᧉ ᦀᦾᧈ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ ᦁᧃ“ᦵᦟᧂᧉ ᦷᦣ+ᦔᦳᧅᧈ ᦊᦱᧉ ᦀᦾᧈ ᦷᦣ”,ᦖᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦵᦟᧂᧉ ᦷᦣ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ,ᦺᦡᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᧃ ᦓᧃᧉ。ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦊᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦵᦂᧇ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ ᦉᧂ,ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦂᧇ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ,ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦶᦑᧆ ᦷᦠ ᦅᦳᧃ ᦺᦐ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦢᧁᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦜᦲ ᦆᦹᧂᧈ ᦙᦴ ᧑ ᦅᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦊᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦂᧇ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ,ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦔᦳᧅᧈ ᦊᦱᧉ,ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦊᦱᧉ ᦁᧃ ᦈᧇ ᦘ ᦶᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧅ 。᧒ ᦓᦲᦰ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦕᦱᧄ ᦷᦜᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦁᧃ“ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ+ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ+ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ+ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ”,ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦷᦠ ᦓᧄᧉ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦕᦱᧄ ᦷᦜᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ,ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ。ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦂᧇ ᦋᦸᧃᧈ ᦶᦓᧉ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᧞ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ ᦡᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ,ᦷᦟᦰ ᦟᦰ、ᦔᦱᧂ ᦵᦕᧁ、ᦢᦱᧃᧉ ᦞᧂ ᦞᦰ、ᦓᧄᧉ ᦺᦣ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᧔ ᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ“ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ+ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ+ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ+ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ”,ᦋᧁᧈ ᦋᦴᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᧞ ᦌᦹᧉ ᦀᧁ ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ,ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ,ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱᧄ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦶᦢᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦍᦸᧃᧉ ,ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦀᧁ ᦖᦴᧈ ᦙᦲ ᦢᦱᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦈᦹ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ,ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦍᦸᧃᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ。              (ᦆᦴᧉ ᦋᦹ ᦆᦱᧃᧉ)