new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦌᦸᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦜᦻ ᦙ ᦷᦍ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ

作者:ᦀᦲᦰ ᦣᧅ、ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦗᦲᧂ 时间:2020-05-13 17:37:06

2b-5 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᧒᧕ ᦆᧄᧈ,ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦌᦴᧈ ᦍᦲᧉ、ᦌᦴᧈ ᦵᦀᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦌᦸᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦎᧂᧉ ᦗᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦈᧄ ᦄᦻ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦌᦸᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦗᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧃ ᦌᧄᧉ。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦂᦱᧃ  ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦔᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦺᦞᧉ?ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦈᧅ ᦷᦔᧆ ᦵᦣᧃ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦺᦞᧉ,ᦑᦽ ᦋᦸᧄ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦴ。

  ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ

  ᦵᦗᦲᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦅᦳᧃ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᧁᧉ  ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦒᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ,ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦌᦴᧈ ᦍᦲᧉ、ᦌᦴᧈ ᦵᦀᦲᧈ ᦀᧁ ᦷᦆ ᦃᧁᧉ  ᦺᦔ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ,ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦉᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦔ ᦎᦴ ᦷᦜᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ。ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦙᦱ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦒᦱᧆ ᦵᦓᦲᧉ,ᦈᦹ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦌᧁ ᦵᦣᧃ ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᧁᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦺᦐ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦢᧁᧈ ᦜᦳᧆ ᦜᦱᧂᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᧅ ᦃᦸᧉ。

  ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦆᦱᧁᧈ ᦒᦲ ᧑ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦣᧇ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦹᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ,ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ。ᦞᧃ ᦺᦐ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦒᦱᧆ ᦵᦓᦲᧉ ᧓ ᦗᦸᧅ,ᦁᦱ ᦑᦲᧆ ᦺᦐ ᦚᦱᧉ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᧓、᧔ ᦀᧃ,ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦚᦱᧉ ᦜᦻ ᦵᦜᦲ。ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦺᦋᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦓᧃᧉ ᦋᦲᧉ、ᦆᦸᧂᧉ ᦵᦣᧃ ᦢᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦜᧂ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ、ᦗᧆ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦂᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧃ。ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦓᧃᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦜᦻ,ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᧒ ᦔᦸᧆ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ,ᦈᦹ ᦎᦲᧆ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦺᦉᧈ ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ,ᦺᦕ ᦠᦱᧅ ᦙᧃ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦎᦲᧆ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦆᦲᧂ ᦠᧃᧉ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ。ᦑᦲᧈ ᦓᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦳᧃ ᦺᦐ ᦊᦱᧃ ᦂᧃ ᦙᦲ ᧑,ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦒᦱᧆ ᦵᦓᦲᧉ ᦗᧆ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ。

ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦈᧅ ᦺᦂᧉ ᦷᦔᧆ ᦵᦣᧃ

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ,ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦢᧁᧈ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧃ ᦵᦑᦲᧈ ᧞ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦓᧃᧉ,ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧅ ᦟᦹᧇ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦀᦸᧃ,ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦍᦱᧅ ᦅᦸᧉ ᦎᧂᧉ ᦗᦸᧅ ᦉᦸᧃ ᦺᦖᧈ,ᦢᧁᧈ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧃ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦖᧈ。ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦎᧂᧉ ᦗᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧃ ᦵᦉ ᧟,ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦶᦎᧄᧉ,ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦷᦎᧅ ᦟᦳᧂ ᦜᦻ ᦘᦸᧂᧈ。ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ,ᦶᦈᧁᧈ ᦛᦴᧈ ᦉᦴᧈ、ᦶᦓᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦋᦴ ᧞ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦙᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ,ᦆᦱᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ,ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦷᦎᧅ ᦍᦸᧄ、 ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᧄ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦠᦳᧄ ᦵᦣᧃ ᦆᦱᧁᧈ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦠᦳᧄ ᦵᦣᧃ ᦆᦱᧁᧈ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦊᦴᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᦸᧆ ᦓᦲᦰ,ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦔᧆ ᦵᦣᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦅᦱᧁᧈ ᦆᧁ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ,ᦂᦱᧃᧉ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦙᦱ ᦘᦸᧂᧈ,ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦠᧃᧉ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ。ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦅᦱᧁᧈ ᦆᧁ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦍᦲᧅ ᦍᦱᧁ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦺᦔ ᦵᦡᦲᧃ ᧑,ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦗᦸ ᦺᦞᧉ,ᦅᦸᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦌᧁ ᦶᦣᧂ,ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᧂ ᦎᦳ ᦟᦲᧉ ᦍ ᦅᦸᧉ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧁᧈ。

  ᦀᦻᧉ ᦀᦸᧃ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᦰ ᦀᦳᧇᧈ ᦎᦸᧈ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ,ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟ ᦓᧃᧉ,ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ,ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦅᦸᧉ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦊᦴᧈ ᦘᦸᧂᧈ。ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦗᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧃ ᦙᦱ,ᦂᦱᧃ ᦉ ᦗ ᦅᦸᧉ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦙᦱ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ。ᦵᦞ ᦟᦱ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦅᦱᧁᧈ ᦆᧁ ᦅᦸᧉ ᦵᦍᦲᧅ ᦍᦱᧁ ᦺᦔ ᦵᦡᦲᧃ ᧑,ᦺᦓ ᦺᦈ ᦷᦎ ᦃᦾᧉ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦂᦲᧉ ᦅᧂᧈ ᦣᦻᧉ ᦵᦠᦲᧃᧉ。

  ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦌᦸᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ  ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦵᦣᧆᦺᦡᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦔᧆ ᦵᦣᧃ ᦅᦸᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᧞ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦎᦸᧈ ᦺᦔ,ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦉᦳᧄ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ。

  ()