new tai | old tai | 中文

ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦟᧂᧉ ᦕᦹᧂᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂᦣᧂᧈ ᦙᦲ

作者:ᦵᦎᦲᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦌᦱᧉ 时间:2020-03-20 17:44:23

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦌᦱᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦍᧁᧉ ᦌᦲᧈ ᦶᦌᧂᧈ,ᦵᦵᦈᧅ ᧈᦛᦻ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦟᧂᧉ ᦕᦹᧂᧉ ᦠᦹᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ  ᦁᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦓᧃᧉ,ᦀᧁ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦟᧂᧉ ᦕᦹᧂᧉ  ᦏᦹᧂ ᦙᦹ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ  ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ  ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦲᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦡᦲ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ, ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦕᦹᧂᧉ ᦌᦱᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ,ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦽᧉ ᦎᦴ 、ᦞᦱᧂᧉ ᦉᦹᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᧞ ᦞᦱᧂᧉ ᦉᦹᧈ  ᦢᦱᧃᧉ ᦂᧁᧈ ᧓ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ,ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᧖ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧗ ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧂᦰ ᦣᦾᧉ ᧕᧐ ᦵᦣᦲᧃ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧓᧕ ᦅᦳᧃ。ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦷᦂᧃ ᦕᦹᧂᧉ ᧖ ᦣᦾᧉ ᧙᧐ ᦷᦂᧃ。ᦺᦓ ᦐᦲᧉ,ᦷᦂᧃ ᦕᦹᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦔᧁᧈ ᦺᦞᧉ ᧕ ᦣᦾᧉ ᧖᧒ ᦷᦂᧃ,ᦷᦂᧃ ᦕᦹᧂᧉ ᦙᦲ ᦕᦹᧂᧉ ᦊᦴᧈ ᦓᧃᧉ ᦣᦾᧉ ᧓᧘ ᦷᦂᧃ,ᦙᦲ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦣᦾᧉ ᧓᧘ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ。

    (ᦵᦎᦲᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦌᦱᧉ)