new tai | old tai | 中文

ᦑᦳᧂᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦦᦱᧂᧉ ᦇᦱᧄ ᦎᦱ ᦵᦃᧁ ᦞᦹᧃᧈ

作者:ᦞᦱᧂᧈ ᦒᧁᧈ、ᦍᧂᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦶᦍᧃᧉ 时间:2020-03-20 17:43:40

2b-2 (1).jpg

ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧓,ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦠᦸᧉ ᦓᦲᦰ ᦊᦸᧂᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᧟ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧆ ᦃᦻ ᦟᧁ,ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦂᦻ ᧔ ᦡᦲ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ,ᦑᦳᧂᧈ ᦓᦱᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂᦦᦱᧂᧉ ᦟᦰ ᦟᧂᧉ ᦅᧂᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦺᦣᧈ ᦡᧄ ᦓᦱ。

 ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱᦀᦻᧉ ᦀᦲᧃᧈ  ᧒ ᦷᦕ ᦶᦙ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᦱᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦗᦲᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦋᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦌᦱᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦓᦱ ᦉᧅ ᦅᧄ ᦔᦳᧅᧈ ᦓᧃᧉ,ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᧒ ᦷᦕ ᦵᦙ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦃᧆᦶᦃᧂ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ、ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ,ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦏᦱᧉᦅᦳᧃ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦛᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ、ᦺᦏ ᦓᦱ、ᦔᦳᧅᧈ ᦓᦱ、ᦺᦉᧈᦚᦳᧃᧈ、ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦚᦳᧂᦓᦲᦰ ᦎᦱᧄ ᦶᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦗ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᦳᧂᧈ ᦓᦱ ᦦᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦅᦸᧉ ᦵᦃᧁ  ᦞᦹᧃ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦍᦲᧄ ᦷᦖᧅ ᦵᦍᦲᧄ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑ 。 (ᦞᦱᧂᧈ ᦒᧁᧈ、ᦍᧂᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦶᦍᧃᧉ)