new tai | old tai | 中文

ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦊᦴᧈ ᦈᧄ ᦓᧄ

作者:ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ 时间:2020-03-20 17:42:12

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦃᧁᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ、ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ ᧞ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦈᦻᧈ ᦆᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦑᧂ ᦶᦌᧂᧈ  ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ᦙᦱ ᦵᦣᧆ,ᦁᦱ ᦙ  ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。

ᦵᦗᦲᧈ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃᧂ ᦷᦆᧄ ᧈᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ,ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦓ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ,ᦌᦳᧃᧈ ᦋᦴ ᦒᦱᧄ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ  ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦆᦲᧂ,ᦑᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ。

ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ,ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦘ ᦑᦲᧆ“ᦁᦱ ᦑᦲᧆ ᦺᦐ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦗᦸᧅ ᧑”,ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦁᦱ ᦑᦲᧆ ᦺᦐ ᦞᧃ ᦉᦳᧅ ᦔᦲᧃ ᦞᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ、ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ、ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦒᦸᧃᧉ ᦶᦍᧃᧉ,ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦓ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ,ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦆᦱᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᧞ ᦆᦳᧄᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ。ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦡ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ“ᦣᦲᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦸᧂ ᦷᦃᧂᧈ”,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦟ ᦵᦵᦩᧃᧈ ᦡᦲ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦡᦲ ᦁᧃ“ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ、ᦐᧄ ᦇᦱᧄ、ᦣᧅ ᦶᦗᧂ ᦂᧃ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦓᧃᧉ”。

ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᧞ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ。ᦵᦗᦲᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦑᦲᧈ ᦷᦠ ᦓᧄᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ,ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦆᦱᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦷᦠ ᦓᧄᧉ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴ 。ᦀᧁ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᧁᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦵᦣᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᧁᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ,ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ。ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᧞ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦒᦸᧃᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ  ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦑᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦔᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ,ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧄᧉ ᦜᦹᧆᧈ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ。

ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦶᦌᧂᧈ、ᦷᦋᧂᧈ ᦌᦲᧃᧈ(ᦌᦸ)、ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦱᦱ ᦑᦲᧈ、᧙᧔ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦅᦹ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ ᧞ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦈᦻᧈ ᦆᦱ。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᧖ ᦆᧄᧈ,ᦑᧂ ᦶᦌᧂ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ。  

(ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ)