new tai | old tai | 中文

ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦺᦘᧈ

作者:ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦗᧂ 时间:2020-03-20 17:40:47

2b-4.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦷᦛᧂᧈ ᦀᦸᧃ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦸᧅ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦻ ᦃᦱᧁ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ,ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᧓ᦣᦾᧉ ᧕ᦞ ᦙᦲ。 

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦠᦳᧃᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦱ᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦞᦴ ᦋᦸᧂᧈ ᦔᦴᧈ  ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᧒᧗ ᦑᦳᧃᧈ,ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦉᦲᧃᧈ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦶᦢᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦓᦾᧉ ᧓ ᦅᧃ ᦷᦟᧆ,ᦟᧁ ᦗᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦷᦓᧅ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦌᦻ ᧓ ᦅᧃ ᦷᦟᧆ,ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦌᧁ ᦵᦞᧅ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ  ᦌᦹᧉ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᧓ ᦑᦳᧃᧈ,ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦑᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦡᦲ ᧟。

ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦃᧂᧈ,ᦠᦱᧅ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦋᦸᧄᧉ ᦎᦲᧇᧈ ᧞ ᦜᦳᧄᧈ ᦷᦟᦰ ,ᦠᦱᧅ ᦺᦅ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦺᦈ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦁᧃ ᦝᦱᧉ ᦶᦡᧆ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦚᦳᧃᧈ、ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦡᦲᧃ ᦷᦟᦰ ᦓᧃᧉ ᧟,ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦍᦲᧄ ᦷᦖᧅ ᦵᦍᦲᧄ ᦺᦈ ᧞ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ ᦵᦵᦑᧉ。

(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦗᧂ)