new tai | old tai | 中文

ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦑᦳᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦙᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ

作者:ᦷᦆᧉ ᦊᧁᧈ、ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦍᦲᧁ 时间:2020-01-17 17:12:58

2b-3 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦗᦲᧈ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂᧉ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ“ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦐ ᦓᦱ ᦑᦲᧈ ᧑”ᦓᧃᧉ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ“ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦑᦳᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ”ᦓᧃᧉ ᦑᧂ ᦉᦹᧈ,ᦀᧁ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦗᧃ ᦔᦻ ᦣᦾᧉ ᧙᧐ ᦑᦳᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦱ᧐ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦙᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ,ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。

  ᦗᦻ ᦀᦸᧃ,ᦵᦙᦲᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦢᧁᧈ ᦔᦴ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦵᦑᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᦱᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦺᦇᧈ,ᦉ ᦓᦱᧈ ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦃᦳᧄ ᦀᦳᧅ ᦜᦳᧅ ᦀᧅ ᦜᧅ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦍᦱᧅ ᦺᦈ ᦶᦑᧉ,ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦚᦳᧃ ᦺᦇᧈ,ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦡᦲᧃ ᦷᦟᦰ。ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦠᦱᧅ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦙᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ,ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᧂᧉ ᦑᦰ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦍᦱᧅ ᦺᦈ ᦓᦲᦰ,ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ、ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦷᦃᧂᧈ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦶᦑᧆ“ᦟᦳᧅ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ”,ᦟᦳᧂ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ,ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧞ ᦵᦵᦑᧅ ᦖᦻ ᦓᧄᧉ ᦦᦱᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦍᦱᧁ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ,ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦎᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦔᦴ ᦣᦸᧆ  ᦏᦹᧂ ᦐᦱᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦗ ᦓᧃᧉ,ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ,ᦷᦊᧅ ᦵᦵᦎᧁᧈ ᦈᦲᧆ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ,ᦷᦋ ᦗᦱ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ。ᦎᧂᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦙᦱ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦅᦸᧉ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦍᦰ ᦍᦰ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦃᦸ、ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦕᦱᧅ ᦷᦉᧅᧈ、ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦊᦴᧈ,ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦵᦵᦑᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦆᦳᧄᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ、ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦡᦲᧃ ᦈᦲᧈ ᦂᧁᧈ、ᦊᦱᧉ ᦍᦳᧄ ᦶᦝᧆ。ᦑᧂ ᦜᦻ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ  ᦒᦱᧄ ᦺᦕ ᦙᧃ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦷᦉᧅᧈ ᦌᦻ、ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦷᦉᦰ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ、ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦔᦴ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ......ᦑᧂ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ。ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦆᦸᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦕᦴᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦺᦋᧉ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦋᦴᧈ ᦎᦻᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ ᦈᧇ ᦶᦙᧃᧈ。

  ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ、ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᧞ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ,ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ,ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦐᦱᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦻ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᧒ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦻ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦻ,ᦶᦔᧂ ᦣᦸᧂᧈ ᦧᦱᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ、ᦚᦱ ᦌᧂᧉ、ᦶᦔᧃᧉ ᦷᦂᧄ ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧕᧒ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ,ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᧕ ᦣᦾᧉ ᧕᧘ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ,ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦣᦾᧉ ᧒᧘ ᦵᦣᦲᧃ,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦍᦱᧅ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᧒ ᦗᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ。

  ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦌᧄᧉ。ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ“ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦵᦵᦙᧃ”ᦓᧃᧉ ᧟。ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦉᦴᧉ ᦷᦖᧅ ᦵᦍᦲᧄ ᦺᦈ ᧞ ᦞᦱᧈ:“ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦡᦲ ᦵᦠᦲᧃᧉ,ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦊᦱᧅ ᦺᦈ、ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦊᦱᧅ ᦺᦈ。ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦡᦲ ᦙᦱ,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ。”


  (ᦷᦆᧉ ᦊᧁᧈ、ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦍᦲᧁ)