new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧃ ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦣᧂ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ ᦗᦻᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ

作者:ᦵᦖᧁᧈ ᦜᦳᧃᧈ 时间:2020-01-10 14:46:49

  ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦓᦱ ᦗᧁᧈ ᦋᦴ ᦒᦲ ᧑、ᦋᦴ ᦒᦲ ᧒、 ᦋᦴ ᦒᦲ ᧓ ᦓᦱ ᦗᧁᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ  ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ, ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦅᦳᧃ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ、ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦣᧂ ᦵᦝᦲᧃᧈ、ᦂᦱᧃᧉ ᦣᧂ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ,ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ“ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦵᦵᦙᧈ ᦕᦹᧂᧉ ᦓᦾᧉ”,ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦈᦲᧆ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᧞  ᦀᧁ ᦂᦱᧃᧉ ᦣᧂ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ。

  ᦓᦱ ᦗᧁᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦁᦱ ᦑᦲᧆ ᦺᦐ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦎᦳᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦗᦸᧅ ᧑。ᦑᧂ ᦢᦱᧃᧉ  ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦵᦉ ᧟,ᦍᧂ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦔᦲᧃ ᧓ ᦋᦴ ᦙᦱ ᦔᦲᧃᧈ ᦷᦔ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦅᦹ ᦑᦲᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ“ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦵᦵᦙᧈ ᦕᦹᧂᧉ ᦓᦾᧉ”, ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦎᦸᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ, ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦓᦲᦰ ᦉᦱᧂᧉ ᦡᦲ 、ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦡᦲ。

  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ“ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦵᦵᦙᧈ ᦕᦹᧂᧉ ᦓᦾᧉ”,ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ、ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ、ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ,ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦓᦱ ᦑᦲ、ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦣᧂ ᦵᦝᦲᧃᧈ、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᧞ ᦂᦱᧃᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ 。ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᧁᧈ ᦺᦞᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦓᧃᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ“ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦵᦵᦙᧈ ᦕᦹᧂᧉ ᦓᦾᧉ”,ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦺᦓ ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ  ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧞ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ  ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ、ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ  ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ“ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦣᦾᧉ ᦷᦣᧂ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦣᦾᧉ ᦢᦱᧃᧉ”,ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦌᦱᧂᧉ ᦶᦋᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦒ ᦟᦻ ᦙᦹ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦇᦹᧃ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ“ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦵᦵᦙᧈ ᦕᦹᧂᧉ ᦓᦾᧉ”ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ,ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ、ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ、ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ  ᦷᦔ ᦨᦱᧃ 。ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦙᦱ ᦔᧃ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦶᦎᧄᧉ ᦋᦹᧈ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦴ ᧟,ᦕᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ,ᦈᦹ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦣᧂ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦣᧂ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦵᦟᧂᧈ ᦵᦗᧂ ᦂᧃ、ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᧞ ᦶᦌᧆ ᦌᦹᧈ。

ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦅᦹ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ“ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦵᦵᦙᧈ ᦕᦹᧂᧉ ᦓᦾᧉ”,ᦓᦱ ᦗᧁᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ、ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦺᦡ ᦕᦴᧉ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ、ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦂᧃ、ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄᦓᧇ ᦏᦹ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᧞ ᦣᧅ ᦶᦗᧂ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦁᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ、ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦵᦃᧁ ᦞᦹᧃᧈ、ᦆᦳᧄᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ、ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦓᧃᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᧞ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ。              (ᦵᦖᧁᧈ ᦜᦳᧃᧈ)