new tai | old tai | 中文

  ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ

作者:ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ 时间:2020-01-10 14:46:06

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ。

  ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ,ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉᦺᦝ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ,ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ  ᦺᦝ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ,ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᧁᧉ  ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ,ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦏᧆ ᦣᦸᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ,ᦀᧁ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦓᦲᦰ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦢᧁᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦉᧂ;ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦺᦝ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧄ ᦺᦝ,ᦂᧅ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦺᦝ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ,ᦅᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦉᦳᧄ ᦺᦝ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ  ᦺᦝ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ;ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ 、ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦺᦝ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ。ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ,ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ 。

  (ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ)