new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦲ ᦞᦼ ᦉᦹᧈ ᦶᦋᧃᧈ ᦞᦼ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦎᦸᧈ ᦺᦗ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ

作者:ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦌᧁᧉ ᦘᦲᧃᧉ、ᦀᦲᦰ ᦓᦱᧂ ᦶᦂᧁᧉ 时间:2020-01-10 14:42:44

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦲ ᦞᦼ ᦉᦹᧈ ᦶᦋᧃᧈ ᦞᦼ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ  ,ᦆᧄ ᦠᦱ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ ᧞ ᦵᦵᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ  ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ “᧒ ᦢᧁᧈ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ ᧓ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ”ᦶᦔᧃ ᦶᦙᧃ,ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ“ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ”ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧕᧔ ᦵᦣᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦱ ᦈᦸᧄ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᧙ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦲ ᦞᦼ ᦉᦹᧈ ᦶᦋᧃᧈ ᦞᦼ ᦷᦊᧅ ᦕᦻᧈ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦕᦴᧉ ᧑ ᦺᦔ ᦒᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦒᦲ ᧑、ᦎᦼᧈ ᦋᦱᧂ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦑᧂ ᦔᦲ;ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧞ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦵᦣᧆ  ᦂᦱᧃ“ᦗᦲᧆ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ”ᦂᦱᧃᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦵᦡᦲᧃ ᦺᦐ ᦵᦡᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦓᦱ ᦑᦲ、ᦙᦲ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ、ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᧞ ᦵᦊᧄᧉ ᦺᦋ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧔ ᦣᦾᧉ ᦗᦸᧅ ᦔᦻ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧟ ᦢᧁᧈ ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦂᧃ,ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ ᦎᦸᧈ ᦺᦔ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ、ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦣᦸᧄ ᦇᦹᧃ、ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦣᦸᧄᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ ᧔ ᦖᦹᧃᧈ ᧗ ᦗᧃ ᦶᦍᧃᧉ,ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ、ᦙᦹᧉ ᦗᦾ ᦞᧃ ᦟᦱᧄ ᦺᦔ ᦵᦊᧄᧉ ᦺᦋᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦵᦙᦲᧈ ᦉᦴᧈᦏᦱᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᧞ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦅᧁᧉ ᦣᦱᧅ ᦷᦠ ᦉᦱᧃ,ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ,ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦵᦗᦲᧈ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。

(ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦌᧁᧉ ᦘᦲᧃᧉ、ᦀᦲᦰ ᦓᦱᧂ ᦶᦂᧁᧉ)